Inga goda innovationer hos Ibn Taymiyyah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Hos an-Nasâ’î står det:

… och varje villfarelse är i Elden.”

´Â’ishah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”2

al-´Irbâdh bin Sâriyah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Jag befaller er att frukta Allâh (´azza wa djall) och lyssna och lyda om så en slav skulle ta makten över er. Den av er som lever länge kommer att se många olikheter. Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”3

Denna princip poängteras av Sunnah och samstämmigheten samt av Qur’ânen där det heter:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

”Har de partners som utan Allâh tillstånd har utfärdat föreskrifter för dem på religionens område?”4

Den som manar till en handling som ska medföra närhet till Allâh eller förpliktigar den verbalt eller praktiskt utan att Allâh har föreskrivit det, har utan Allâhs tillstånd utfärdat föreskrifter på religionens område. Lägg till det att den som tar efter honom i det har tagit honom till partner vid Allâhs sida.

Visst, personen kan göra det utav tolkning varför han förlåts. Kravet är emellertid att han är berättigad till att dra egna slutsatser och att hans felaktiga slutsats är förlåtlig. Visserligen belönas han för sin slutsats, men det är inte tillåtet att ta efter den liksom det inte är tillåtet att ta efter någon annan vars ord eller handling är bevisligen felaktiga. Att personen bakom åsikten eller handlingen är belönad eller ursäktad spelar ingen roll.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

2al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

3Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

442:21