Inga böcker för nya studenter

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 131-132

Fråga: Vad råder ni den som råder ungdomarna att läsa böcker som innehåller dogmatiska eller metodiska avvikelser utan att klargöra felen för dem?

Svar: För det första är det inte tillåtet att läsa böcker som innehåller dogmatiska eller metodiska avvikelser så länge läsaren inte är påläst och skiljer på rätt och fel. En student som nyligen inlett sina studier och saknar förmåga att skilja på rätt och fel får inte läsa sådana böcker så att han inte går vilse. Däremot får den påläste lärde göra det för att klargöra deras fel, ty det är det enda sättet att ha kunskap om dem. Den som inte vet ska däremot undvika dem. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som hör talas om ad-Dadjdjâl ska hålla sig borta från honom. Vid Allâh! En man som tror sig vara troende kommer att söka upp honom och sedermera sluta sig till honom när han ser vilka tvivel han frambringar.”1

Denna hadîth anvisar att man ska undvika allt som leder till ont och att ingen människa kan någonsin känna sig trygg med prövningar. Kunniga studenter är skyldiga att klargöra fel, oavsett i vilken bok eller hos vilken person felen är. Men om det är möjligt att samtala med den person som har gjort fel och få honom att ta tillbaka felet, så är det helt klart bättre. En person som tar tillbaka sina fel på eget initiativ gagnas på två sätt:

1 – Han tar tillbaka sitt fel.

2 – De lärde framstår inte som splittrade där en part beskyller en annan för villfarelse och fel. Ju mer enade de lärde är, desto bättre är det.

1Ahmad (19466) och Abû Dâwûd (4319).