Individen har inget att säga till om

224 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Fastan börjar den dag ni börjar fasta och den avbryts den dag ni avbryter den och slakten är den dag ni slaktar.”

Rapporterad av at-Tirmidhî (2/37) via Ishâq bin Dja´far bin Muhammad: ´Abdullâh bin Dja´far berättade för mig, från ´Uthmân bin Muhammad, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är främmande och god.”

Dess berättarkedja är bra.

at-Tirmidhî sade efter hadîthen:

”Vissa lärda sade att hadîthen betyder att fastan skall inledas och avslutas med samlingen och merparten.”

as-San´ânî sade:

”Det bevisar att ´Îd skall hållas i samstämmighet med människorna och att personen som är ensam om kunskapen om ´Îd och beskådningen av nymåne måste ändå fasta med de andra. Han är skyldig att rätta sig efter deras bön, avslutade fasta och slakt.”1

Ibn-ul-Qayyim sade liknande:

”Det sägs att hadîthen avvisar den som sägs vara ensam om att veta månens faser via astronomiska uträkningar och både fastar och avbryter fastan därefter. Det sägs också att personen som är ensam om att se nymånen och får sin beskådning avslagen av domaren inte får fasta på egen hand.”2

Abûl-Hasan as-Sindî sade:

”Det förefaller att individer har ingenting att säga till om i den här sakfrågan. De får inte göra något på egen hand. Det är ledaren och samlingen som bestämmer. Individerna är skyldiga att rätta sig efter ledaren och samlingen. Utmed det måste personen som ser nymånen och får sin beskådning avslagen av ledaren fasta tillsammans med samlingen.”3

Det är vad hadîthen i förstone tyder på. Det stöds av ´Â’ishahs argument med den mot Masrûq som vägrade fasta ´Arafah-dagen då han fruktade att det var ´Îd-dagen. Hon klargjorde för honom att hans åsikt är värdelös och att han måste rätta sig efter samlingen. Hon sade:

”Slaktdagen är den dag ni slaktar och fastan bryts den dag ni avbryter den.”

Detta passar den flexibla föreskriften som månar om att samla och ena människorna samt skydda dem mot alla individuella åsikter som orsakar splittring. Även om individens åsikt kan förefalla korrekt ur hans synvinkel, så ignorerar föreskriften hans åsikt inom kollektiv dyrkan som fasta, högtider och samlingsböner. Ser du inte hur följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) bad bakom varandra samtidigt som vissa av dem ansåg att tvagningen bryts i samband med vidrörning av kvinna och könsorgan samt blödning? Ser du inte hur vissa av dem bad fulltaliga Raka´ât när de reste medan andra kortade? Trots dessa meningsskiljaktigheter bad de enade bakom imamen. Ty de visste att splittring i religionen värre än meningsskiljaktighet inom vissa frågor. En av dem avstod från sin åsikt, som var tvärtemot ledarens åsikt, på den största samlingsplatsen i Minâ bara för att undkomma de negativa följderna som hans handling kunde medföra. Abû Dâwûd rapporterade att ´Uthmân bad fyra Raka´ât i Minâ varpå ´Abdullâh bin Mas´ûd sade på ett fördömande sätt:

”Jag bad två Raka´ât med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), två Raka´ât med Abû Bakr, två Raka´ât med ´Umar och två Raka´ât i början av ´Uthmâns ledarskap. Sedermera bad han fulltaligt. Därefter gick ni skilda vägar. Jag hoppas att dessa fyra Raka´ât accepteras som två av mig.” Sedan bad Ibn Mas´ûd fyra Raka´ât varvid det sades till honom: ”Först kritiserade du ´Uthmân och sedan bad du själv fyra.” Han sade: ”Oenighet är ondska.”4

Liknande rapporterade Ahmad från Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anhum)5.

Individer som fortfarande är splittrade i sina böner och låter bli att be bakom vissa imamer, speciellt Witr under Ramadhân, bara för att de har olika rättsskolor skall fundera över dessa omnämnda rapporteringar. Det gäller även dem som säger sig kunna astronomi och både fastar och bryter fastan på egen hand, innan eller efter den muslimska samlingen. De går efter sin åsikt och kunskap och struntar i att de skiljer sig från dem. Alla skall fundera över kunskapen som jag har nämnt. Förhoppningsvis botar den deras ignorans och förblindelse så att de kan enas med sina muslimska bröder. Allâhs hand är förvisso med samlingen.

1Subul-us-Salâm (2/72).

2Tahdhîb-us-Sunan (3/214).

3al-Hâshiyah ´alâ Sunan Ibn Mâdjah.

4Abû Dâwûd (1/307). Dess berättarkedja är autentisk.

5Ahmad (5/155).