Imamens fel är en sak, följarens efterapning en annan

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/191)

91 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att finnas folk från mitt samfund som ska anse otukt, siden, sprit och instrument vara lovliga. Folk kommer att bege sig till ett berg och en herde kommer att valla deras boskap. När någon kommer till dem för att be dem om en tjänst säger de: ”Kom tillbaka imorgon.” Allâh kommer att förgöra dem på natten och fälla berget över dem.”

Rapporterad av al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja… Dess berättarkedja är emellertid sammanbunden hos Ibn Hibbân, at-Tabarânî, al-Bayhaqî, Ibn ´Asâkir och andra.

Trots Ibn Hazms (rahimahullâh) kunskap, dygd och förstånd, saknade han insyn i hadîther, deras vägar och återberättare. Vad som bevisar det är att han bland annat försvagade denna hadîth och sade att Imâm at-Tirmidhî är okänd1. Till följd därav sade ´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-Hâdî – Ibn Taymiyyahs elev – om honom:

”Han förfelar mycket när det kommer till autentisering och försvagning av hadîther samt kunskap om återberättares tillstånd.”2

Lägg till det att vi anser att de omnämnde lärde som delar denna åsikt belönas för sitt fel till följd av den kända hadîthen i sakfrågan, ty de eftersträvade sanningen men förfelade. Men vad gäller deras följare som känner till de angivna hadîtherna i ämnet och ändå fortsätter efterapa dessa lärde och ignorera hadîtherna, så är de tvivelsutan klart vilse. Därtill berörs de av hotet i hadîtherna. De gagnas ingalunda av att kalla saker och ting för andra namn. Allâh den Väldige talade sanning när Han sade:

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ

”Nej, dessa är ingenting annat än namn som ni och era förfäder har uppfunnit; Allâh har aldrig gett tillstånd till detta.”3

1Han sade det i ”Kitâb-ul-Farâ’id”, vilket nämns i ”Tahdhîb-ut-Tahdhîb”.

2Mukhtasar Tabaqât ´Ulamâ’-il-Hadîth, sid. 401

353:23