Imâm Yahyâ bin Ma´în

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(11/71-96)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
15.12.2009

Han är Imâm, Hâfidh och Shaykh-ul-Muhaddithîn Abû Zakariyyâ
Yahyâ bin Ma´în bin ´Awn bin Ziyâd bin Bistâm. Det har också sagts
att hans farfars namn var Ghayyâth bin Ziyâd bin ´Awn bin Bistâm al-Ghatafânî,
därefter al-Murrî, al-Baghdâdî – en av de kändaste.

Han föddes 158.

Han hörde bl a från Ibn-ul-Mubârak,
Hushaym, Ismâ´îl bin ´Ayyâsh, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdur-Razzâq, Wakî´,
Yahyâ al-Qattân, Ibn Mahdî och andra.

Från honom rapporterade
bl a Ahmad bin Hanbal, Abu Khaythamah, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd,
´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî, Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Abû
Ya´lâ al-Mûsulî och andra.

Ahmad bin Zuhayr sade:

”Yahyâ föddes 158.”

Jag säger: Han började söka kunskap
när han var 20 år.

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

”Jag hörde min fader ställas
frågan om Yahyâ. Han sade: ”En Imâm.””

an-Nasâ’î sade:

”Abû Zakariyyâ är en av
Imâmerna i hadîth, pålitlig och tillförlitlig.”

al-´Abbâs bin Muhammad sade:

”Jag hörde ´Abbâs al-´Anbarî
fråga Yahyâ bin Ma´în: ”Abû Zakariyyâ, vilken arabstam kommer
du ifrån?” Han sade: ”Jag är betjänt till araberna.””

Det sägs att Ibn Ma´în ursprungligen
är från Anbâr och att han växte upp i Bagdad. Han är den äldste
av de största; ´Alî al-Madînî, Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhawayh, Abû
Bakr bin Abî Shaybah och Abû Khaythamah. De brukade vara artiga
mot honom och medge hans status. Han besatt karisma och majestät. Han
brukade rida på mula och klä sig i fina kläder – må Allâh
förbarma Sig över honom.

Yahyâ sade:

”Jag är al-Djunayds betjänt.”

´Alî al-Madînî sade:

”Kunskapen i Basrah upphörde
vid Yahyâ bin Abî Kathîr och Qatâdah, kunskapen i Kûfah vid Abû
Ishâq och al-A´mash och kunskapen i Hidjâz vid Ibn Shihâb och ´Amr bin
Dînâr. Därefter spreds denna kunskap från dessa sex personer till
tolv personer: Ibn Abî ´Arûbah, Ma´mar, Shu´bah, Hammâd bin Salamah,
Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, Mâlik, al-Awzâ´î, Ibn Ishâq, Hushaym,
Abû ´Awânah, Yahyâ bin Sa´îd, Yahyâ bin Abî Zâ’idah” … till dess
att han nämnde Ibn-ul-Mubârak, Ibn Mahdî och Yahyâ bin Âdam. Därefter
gick all denna kunskap till Yahyâ bin Ma´în.”

Jag säger: Ja, men också
till Ahmad bin Hanbal, Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Alî och andra.
Därefter gick den till al-Bukhârî, Abû Zur´ah, Abû Hâtim,
Abû Dâwûd och andra. Därefter till Abû ´Abdir-Rahmân
an-Nasâ’î, Muhammad bin Nasr al-Marwazî, Ibn Khuzaymah och Ibn Djarîr.
Därefter började kunskapen avta bit för bit.

En man kom till Ahmad bin Hanbal
och sade:

”Abû ´Abdillâh, titta på
denna hadîth. Det finns fel i den.” Då sade han: ”Håll dig
till Abû Zakariyyâ. Han känner igen felen.”

Ahmad bin Hanbal sade:

”Att sitta och lyssna på
Yahyâ bin Ma´în helar ens hjärta.”

´Alî bin Sahl sade:

”Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga
till ´Abdullâh ar-Rûmî i Dihlîz ´Affân: ”Om ändå Abû
Zakariyyâ kunde komma.” Då sade han: ”Vad skall du med honom till?”
Då sade Ahmad: ”Tyst med dig. Han känner till felen i hadîtherna.””

Ahmad bin Hanbal sade:

”Varje hadîth som inte känns
vid av Yahyâ bin Ma´în är inte hadîth.”

Hârûn bin Ma´rûf
sade:

”En Shaykh kom till oss och jag
begav mig tidigt till honom och frågade honom om han kunde läsa
för oss. Han tog då tag i boken när det plötsligt knackade på
dörren. Shaykhen sade: ”Vem där?” Det sades: ”Ahmad bin Hanbal” och han
blev insläppt medan Shaykhen satt orörd. Därefter knackade det på
dörren igen. Shaykhen sade: ”Vem där?” Det sades ”Ahmad ad-Dawraqî” och
han blev insläppt utan att Shaykhen rörde på sig. Därefter kom Ibn-ur-Rûmî
in och sen Abû Khaythamah. Därpå knackade det på dörren
igen. Det sades: ”Vem där?” Det sades: ”Yahyâ bin Ma´în”. Jag såg
då hur Shaykhens hand började skaka så att han tappade boken.”

Abû ´Ubayd al-Âdjurrî sade:

”Jag sade till Abû Dâwûd:
”Vem är kunnigast om män; Yahyâ eller ´Alî?” Han sade: ”Yahyâ.””

´Abdul-Mu’min an-Nasafî sade:

”Jag frågade Abû
´Alî Sâlih bin Muhammad: ”Vem är kunnigast i hadîth; Yahyâ bin Ma´în eller
Ahmad bin Hanbal?” Han sade: ”Ahmad är kunnigare om dess förståelse
och meningsskiljaktigheterna, medan Yahyâ är kunnigare om männen och namnen.””

´Alî al-Madînî sade:

”Jag har inte sett någon
skriva som Yahyâ bin Ma´în.”

Ahmad bin ´Uqbah sade:

”Jag sade till Yahyâ bin Ma´în:
”Hur många hadîther har du skrivit ned?” Han sade: ”Med den här
handen har jag skrivit ned sexhundratusen hadîther.””

Jag säger: Det vill säga med
upprepning.

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Aldrig har jag sett en person
göra ett fel utan att jag dolde det och ville försköna hans tillstånd.
Aldrig har jag konfronterar en person med något han föraktar. Däremot
visade jag hans fel i enrum; antingen accepterade han det eller så
lämnade jag honom.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Om du ser en person från
Bagdad älska Ahmad bin Hanbal, skall du veta att han följer Sunnah, och
om du ser en person hata Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är en
lögnare.”

Muhammad bin Hârûn al-Fallâs
sade:

”Om du ser en person tala illa
om Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är lögnare som hittar på
hadîther och som hatar honom för att han avslöjar lögnarna.”

Hubaysh bin Mubashshir sade:

”När Yahyâ bin Ma´în gjorde Hadjdj,
brukade han åka till Makkah via al-Madînah och åka tillbaka
samma väg. När han gjorde sin sista Hadjdj, åkte han via al-Madînah
och stannade där två-tre dagar. Därefter åkte han och hans
kamrater iväg till dess att de fann ett ställe att övernatta på.
I drömmen såg han hur en man ropade på honom: ”Abû Zakariyyâ!
Vill du vara vid min sida?” När han då vaknade, sade han till sina
kamrater: ”Fortsätt ni. Jag åker tillbaka till al-Madînah.” Till
sist fortsatte de sin resa medan han åkte tillbaka. Han vistades
i al-Madînah i tre dagar och därefter dog han. Han bars på pålarna
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvättades på och människorna
bad för honom och sade: ”Detta är mannen som avvärjde lögner från
Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).””

Yahyâ bin Ma´în sade:

”En gång var vi i en egyptisk
by och vi hade ingenting med oss och det fanns ingenting att köpa. När
vi då vaknade på morgonen, fann vi ett fat fullt av stekt
fisk som inte tillhörde någon av oss. De frågade mig om det
och jag sade då: ”Fördela det jämnt och ät. Sannerligen tror jag
att det är uppehälle som Allâh (ta´âlâ) har skänkt er.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Qur’ânen är Allâhs Tal och är
inte skapad och Îmân är tal och handling, den stiger och sjunker.”

al-Hasan bin Fahm sade:

”Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga:
Jag var i Egypten när jag såg en slavinna säljas. Jag har aldrig
sett någon så vacker – må Allâh sända välsignelse över
henne (sallâ Allâhu ´alayhâ).” Då sade jag: ”Abû Zakariyyâ?
En person som du säger något sådant?” Han sade: ”Ja. Må
Allâh sända välsignelse över henne och alla andra vackra kvinnor.””

Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Aldrig har någon som dessa
två män kommit till oss; Ahmad och Ibn Ma´în.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Jag förvånas inte över
den som gör fel, utan över den som inte gör det.”

Yahyâ bin Ma´în sade om den som
ber ensam i raden:

”Han får ta om bönen.”

Han sade om Imâmen som leder
folket i bönen utan tvagning:

”Han får ta om bönen till
skillnad från dem.”