Imâm Yahyâ bin Ma´în

Publicerad: 2009-12-15
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(11/71-96)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

Han är Imâm, Hâfidh och Shaykh-ul-Muhaddithîn Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Ma´în bin ´Awn bin Ziyâd bin Bistâm. Det har också sagts att hans farfars namn var Ghayyâth bin Ziyâd bin ´Awn bin Bistâm al-Ghatafânî, därefter al-Murrî, al-Baghdâdî – en av de kändaste.

Han föddes 158.

Han hörde bl a från Ibn-ul-Mubârak, Hushaym, Ismâ´îl bin ´Ayyâsh, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdur-Razzâq, Wakî´, Yahyâ al-Qattân, Ibn Mahdî och andra.

Från honom rapporterade bl a Ahmad bin Hanbal, Abu Khaythamah, al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî, Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Abû Ya´lâ al-Mûsulî och andra.

Ahmad bin Zuhayr sade:

”Yahyâ föddes 158.”

Jag säger: Han började söka kunskap när han var 20 år.

´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

”Jag hörde min fader ställas frågan om Yahyâ. Han sade: ”En Imâm.””

an-Nasâ’î sade:

”Abû Zakariyyâ är en av Imâmerna i hadîth, pålitlig och tillförlitlig.”

al-´Abbâs bin Muhammad sade:

”Jag hörde ´Abbâs al-´Anbarî fråga Yahyâ bin Ma´în: ”Abû Zakariyyâ, vilken arabstam kommer
du ifrån?” Han sade: ”Jag är betjänt till araberna.””

Det sägs att Ibn Ma´în ursprungligen är från Anbâr och att han växte upp i Bagdad. Han är den äldste av de största; ´Alî al-Madînî, Ahmad bin Hanbal, Ishâq bin Râhawayh, Abû Bakr bin Abî Shaybah och Abû Khaythamah. De brukade vara artiga mot honom och medge hans status. Han besatt karisma och majestät. Han brukade rida på mula och klä sig i fina kläder – må Allâh förbarma Sig över honom.

Yahyâ sade:

”Jag är al-Djunayds betjänt.”

´Alî al-Madînî sade:

”Kunskapen i Basrah upphörde vid Yahyâ bin Abî Kathîr och Qatâdah, kunskapen i Kûfah vid Abû Ishâq och al-A´mash och kunskapen i Hidjâz vid Ibn Shihâb och ´Amr bin Dînâr. Därefter spreds denna kunskap från dessa sex personer till tolv personer: Ibn Abî ´Arûbah, Ma´mar, Shu´bah, Hammâd bin Salamah, Sufyân ath-Thawrî, Sufyân bin ´Uyaynah, Mâlik, al-Awzâ´î, Ibn Ishâq, Hushaym, Abû ´Awânah, Yahyâ bin Sa´îd, Yahyâ bin Abî Zâ’idah” … till dess att han nämnde Ibn-ul-Mubârak, Ibn Mahdî och Yahyâ bin Âdam. Därefter gick all denna kunskap till Yahyâ bin Ma´în.”

Jag säger: Ja, men också till Ahmad bin Hanbal, Abû Bakr bin Abî Shaybah, ´Alî och andra. Därefter gick den till al-Bukhârî, Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Abû Dâwûd och andra. Därefter till Abû ´Abdir-Rahmân an Nasâ’î, Muhammad bin Nasr al-Marwazî, Ibn Khuzaymah och Ibn Djarîr. Därefter började kunskapen avta bit för bit.

En man kom till Ahmad bin Hanbal och sade:

”Abû ´Abdillâh, titta på denna hadîth. Det finns fel i den.” Då sade han: ”Håll dig till Abû Zakariyyâ. Han känner igen felen.”

Ahmad bin Hanbal sade:

”Att sitta och lyssna på Yahyâ bin Ma´în helar ens hjärta.”

´Alî bin Sahl sade:

”Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga till ´Abdullâh ar-Rûmî i Dihlîz ´Affân: ”Om ändå Abû Zakariyyâ kunde komma.” Då sade han: ”Vad skall du med honom till?” Då sade Ahmad: ”Tyst med dig. Han känner till felen i hadîtherna.””

Ahmad bin Hanbal sade:

”Varje hadîth som inte känns vid av Yahyâ bin Ma´în är inte hadîth.”

Hârûn bin Ma´rûf sade:

”En Shaykh kom till oss och jag begav mig tidigt till honom och frågade honom om han kunde läsa för oss. Han tog då tag i boken när det plötsligt knackade på dörren. Shaykhen sade: ”Vem där?” Det sades: ”Ahmad bin Hanbal” och han blev insläppt medan Shaykhen satt orörd. Därefter knackade det på dörren igen. Shaykhen sade: ”Vem där?” Det sades ”Ahmad ad-Dawraqî” och han blev insläppt utan att Shaykhen rörde på sig. Därefter kom Ibn-ur-Rûmî in och sen Abû Khaythamah. Därpå knackade det på dörren igen. Det sades: ”Vem där?” Det sades: ”Yahyâ bin Ma´în”. Jag såg då hur Shaykhens hand började skaka så att han tappade boken.”

Abû ´Ubayd al-Âdjurrî sade:

”Jag sade till Abû Dâwûd: Vem är kunnigast om män; Yahyâ eller ´Alî?” Han sade: ”Yahyâ.””

´Abdul-Mu’min an-Nasafî sade:

”Jag frågade Abû ´Alî Sâlih bin Muhammad: ”Vem är kunnigast i hadîth; Yahyâ bin Ma´în eller Ahmad bin Hanbal?” Han sade: ”Ahmad är kunnigare om dess förståelse och meningsskiljaktigheterna, medan Yahyâ är kunnigare om männen och namnen.””

´Alî al-Madînî sade:

”Jag har inte sett någon skriva som Yahyâ bin Ma´în.”

Ahmad bin ´Uqbah sade:

”Jag sade till Yahyâ bin Ma´în: Hur många hadîther har du skrivit ned?” Han sade: ”Med den här handen har jag skrivit ned sexhundratusen hadîther.””

Jag säger: Det vill säga med upprepning.

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Aldrig har jag sett en person göra ett fel utan att jag dolde det och ville försköna hans tillstånd. Aldrig har jag konfronterar en person med något han föraktar. Däremot visade jag hans fel i enrum; antingen accepterade han det eller så lämnade jag honom.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Om du ser en person från Bagdad älska Ahmad bin Hanbal, skall du veta att han följer Sunnah, och om du ser en person hata Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är en lögnare.”

Muhammad bin Hârûn al-Fallâs sade:

”Om du ser en person tala illa om Yahyâ bin Ma´în, skall du veta att han är lögnare som hittar på hadîther och som hatar honom för att han avslöjar lögnarna.”

Hubaysh bin Mubashshir sade:

”När Yahyâ bin Ma´în gjorde Hadjdj, brukade han åka till Makkah via al-Madînah och åka tillbaka samma väg. När han gjorde sin sista Hadjdj, åkte han via al-Madînah och stannade där två-tre dagar. Därefter åkte han och hans kamrater iväg till dess att de fann ett ställe att övernatta på. I drömmen såg han hur en man ropade på honom: ”Abû Zakariyyâ! Vill du vara vid min sida?” När han då vaknade, sade han till sina kamrater: ”Fortsätt ni. Jag åker tillbaka till al-Madînah.” Till sist fortsatte de sin resa medan han åkte tillbaka. Han vistades i al-Madînah i tre dagar och därefter dog han. Han bars på pålarna profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvättades på och människorna bad för honom och sade: ”Detta är mannen som avvärjde lögner från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).””

Yahyâ bin Ma´în sade:

”En gång var vi i en egyptisk by och vi hade ingenting med oss och det fanns ingenting att köpa. När vi då vaknade på morgonen, fann vi ett fat fullt av stekt fisk som inte tillhörde någon av oss. De frågade mig om det och jag sade då: ”Fördela det jämnt och ät. Sannerligen tror jag att det är uppehälle som Allâh (ta´âlâ) har skänkt er.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Qur’ânen är Allâhs Tal och är inte skapad och Îmân är tal och handling, den stiger och sjunker.”

al-Hasan bin Fahm sade:

”Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: Jag var i Egypten när jag såg en slavinna säljas. Jag har aldrig sett någon så vacker – må Allâh sända välsignelse över henne (sallâ Allâhu ´alayhâ).” Då sade jag: ”Abû Zakariyyâ? En person som du säger något sådant?” Han sade: ”Ja. Må Allâh sända välsignelse över henne och alla andra vackra kvinnor.””

Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Aldrig har någon som dessa två män kommit till oss; Ahmad och Ibn Ma´în.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Jag förvånas inte över den som gör fel, utan över den som inte gör det.”

Yahyâ bin Ma´în sade om den som ber ensam i raden:

”Han får ta om bönen.”

Han sade om Imâmen som leder folket i bönen utan tvagning:

”Han får ta om bönen till skillnad från dem.”