Imâm Wakî´ bin al-Djarrâh

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(9/140-169)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
15.12.2009

Wakî´ bin al-Djarrâh bin Malîh bin ´Adî bin Faras bin Djamdjamah
bin Sufyân bin al-Hârith bin ´Amr bin ´Ubayd bin Ru’âs. Han var en Imâm,
Hâfidh och Iraks Muhaddith, Abû Sufyân ar-Ru’âsî al-Kûfî –
en av de kändaste.

Han föddes 129 enligt Ahmad bin
Hanbal, medan Khalîfah och Hârûn bin Hâtim sade att han föddes 128.

Han rapporterade bl a från
Hishâm bin ´Urwah, Sulaymân al-A´mash, Ibn ´Awn, Ibn Djuraydj, al-Awzâ´î,
Ibn Abî Laylâ, Ibn Abî Dhi’b, Sufyân, Shu´bah och Sharîk.

Från honom har bl a följande
rapporterat: Sufyân ath-Thawrî, som var en av hans lärare, ´Abdullâh bin
al-Mubârak, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, al-Humaydî, Ahmad, Ibn Ma´în, Ishâq
och Abû Khaythamah.

Han hörde till Haven av kunskap
och Minnets Imâmer.

Hans far var ansvarig för banken
i Kûfah och han besatt karisma och majestät. Det rapporteras från
Yahyâ bin Ayyûb al-Maqâbirî som sade:

”Wakî´ ärvde ett hundra tusen
dirham från sin fader.”

Yahyâ bin Yamân sade:

”När Sufyân ath-Thawrî dog, tog
Wakî´ hans plats.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Wakî´ på sin tid är som
al-Awzâ´î på sin tid.” 

Ahmad bin Hanbal sade:

”Jag har inte sett någon
som memorerar kunskap som Wakî´.”

Jag säger: Ahmad brukade högakta
Wakî´ ytterst mycket.

Muhammad bin ´Alî al-Warrâq sade:

”Wakî´ blev erbjuden domarjobb,
men han avböjde.”

Muhammad bin Salâm al-Biykandî
sade: ”Jag hörde Wakî´ säga:

”Den som söker efter hadîth som
den kom, är Sunnahs följeslagare, och den som söker efter hadîth för att
stärka sin åsikt, är Bid´ah följeslagare.”

Muhammad bin Sa´d sade:

”Wakî´ var pålitlig, tillförlitlig,
upphöjd, besatt många hadîther och han var ett bevis.”

Qâsim bin Yazîd al-Djarmî sade:

”ath-Thawrî brukade ropa på
Wakî´ när han var liten och säga: ”Ru’âsî! Kom hit! Vad har du hört?”
Då brukade han säga: ”Den och den personen berättade det och det
för mig.” Sufyân brukade då le och förtjusas av hans minne.”

Yahyâ bin Ma´în sade att han
hörde Wakî´ säga:

”Jag har aldrig skrivit ned något
från ath-Thawrî, utan endast memorerat. När jag väl hade kommit
hem, skrev jag ned det.”

Muhammad bin ´Imrân al-Hawârî
berättade att han hörde Yahyâ bin Yamân säga:

”Sufyân tittade i Wakî´s ögon
och sade: ”Denna ar-Ru’âsî kommer inte att dö förrän han besitter en position.”
Sufyân dog och Wakî´ tog hans plats.”

Jag säger: Wakî´ var mörk och
överviktig.

´Abdur-Razzâq sade:

”Jag har sett ath-Thawrî, Ibn
´Uyaynah, Ma´mar, Mâlik och jag har sett den ene och den andre, men aldrig
har jag sett någon som Wakî´.”

al-Mufadhdhal al-Ghalâbî sade:

”Vi var i ´Abbâdân när Hammâd
bin Mas´adah sade till mig: ”Jag vill att du följer med mig till Wakî´.”
Vi gick då till honom och hälsade på honom och han berättade
hadîth. Därefter gick vi vår väg och då sade Hammâd till mig:
”Abû Mu´âwiyah, jag har sett ath-Thawrî, men han var inte som den
här mannen.””

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal
sade att han hörde sin fader säga:

 ”Wakî´ var en Hâfidh! En Hâfidh!
Jag har aldrig sett någon som honom.”

Damaskus asket Ahmad bin Abîl-Hawârî
sade:

”Jag har inte träffat någon
ödmjukare än Wakî´.”

´Alî bin al-Husayn bin Hibbân
rapporterade från sin fader som sade:

”Jag hörde Ibn Ma´în säga: ”Jag
har inte sett någon bättre än Wakî´.” Det sades då: ”Inte
ens Ibn-ul-Mubârak?” Han svarade: ”Ibn-ul-Mubârak var förträfflig, men
jag har ändå inte sett någon förträffligare än Wakî´. Han
brukade vända sig mot Qiblah, memorera sina hadîther, be på nätterna,
fasta regelbundet och ge Fatwâ enligt Abû Hanîfahs (rahimahullâh)
åsikt, ty han hörde mycket från honom.”

´Alî bin Khashram sade:

”Jag såg aldrig Wakî´ med
en bok i handen, utan han brukade endast memorera. Jag frågade honom
om hur man memorerar och då sade han: ”Kommer du använda dig av
medicinen om jag lär dig den?” Jag svarade: ”Ja.” Då sade han: ”Lämna
synder. Jag har inte prövat något liknande för minnet.””

Hâfidh Ahmad bin Sahl an-Nîsâbûrî
sade:

”Jag gick in till Ahmad bin Hanbal
efter Prövningen och hörde honom säga: ”Wakî´ var Muslimernas Imâm på
sin tid.””

Salm bin Djunâdah sade:

”Jag satt med Wakî´ i sju år
och jag såg honom aldrig spotta, kasta småsten eller röra
på sig under sittningar. Han var alltid vänd mot Qiblah och han
brukade aldrig svära vid Allâh.”

Sa´îd bin Mansûr sade:

”Wakî´ begav sig till Makkah
och han var överviktig. Då sade al-Fudhayl bin ´Iyâdh till honom:
”Varför denna övervikt då du är Iraks asket?” Han svarade: ”Det
är från min glädje över Islâm.””

Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade
att han hörde Wakî´ säga:

”Att läsa ”Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm”
högt i bönen är Bid´ah.”

Wakî´ sade:

”En människa kommer inte fullbordas
förrän hon skriver ned från den som är högre än henne, som henne
och under henne.”

Malîh bin Wakî´ sade:

”När min fader låg på
dödsbädden, sträckte han ut sina händer och sade: ”Käre son, ser du mina
händer? Jag har aldrig slagit någon med dem.””

Wakî´ sade:

”Den som tvivlar på att
Qur’ânen är Allâhs Tal – han menar att den är skapad – är Kâfir.”

Ahmad bin Ibrâhîm ad-Dawraqî
berättade att han hörde Wakî´ säga:

”Vi framför dessa hadîther som
det har kommit utan att säga ”Hur?” eller ”Varför?””

Han menar hadîthen som (i betydelse):
”Han kommer bära på himlarna på ett Finger.””

Abû Hishâm ar-Rifâ´î berättade
att han hörde Wakî´ säga:

”Den som påstår att
Qur’ânen är skapad, påstår att den är producerad, och den
som säger att den är producerad har hädat.”

Ahmad bin Hanbal sade:

”Wakî´ vallfärdade året
196 och avled i Fayd.”