Imam som läser Qunût

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/330)

468 – Jag frågade min fader om bön bakom en imam som läser Qunût. Han svarade:

Det är harmlöst att be bakom honom om denne läser Qunût enligt Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis och åkallar mot hedningar. Dock ska han inte be bakom honom om han är Râfidhî.”

469 – Jag frågade min fader:

Vem är Râfidhî?”

Han svarade:

Den som förtalar Abû Bakr och ´Umar.”