Imâm Sa´îd bin Mansûr

Publicerad: 2007-01-15
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(10/586-595)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

Sa´îd bin Mansûr bin Shu´bah, Hâfidh, Imâm, den Heliga moskéns Shaykh, Abû ´Uthmân al-Khurâsânî al-Marwazî och det sägs at-Tâlaqânî, därefter al-Balkhî, därefter al-Makkî. Författaren till ”as-Sunan”.

I Khurâsân, Hidjâz, Irak, Egypten, Shâm och Kurdistan hörde han bl a från Mâlik bin Anas, al-Layth bin Sa´d, Hushaym, Ismâ´îl bin ´Ayyâsh, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Sufyân bin ´Uyaynah m fl.

Han var pålitlig, tillförlitlig och en av kunskapens väktare.

Från honom har bl a följande rapporterat: Ahmad bin Hanbal, Abû Thawr al-Kalbî, Abû Muhammad ad-Dârimî, Abû Bakr al-Athram, Abû Dâwûd, Muslim, Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhalî, Abû Hâtim ar-Râzî m fl.

Salamah bin Shabîb sade:

”Jag nämnde Sa´îd bin Mansûr i Ahmad bin Hanbals närvaro och han prisade och högaktade honom.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade:

”Han är en av de pålitliga och stadiga mästarna som kompilerade och författade.”

Harb al-Kirmânî sade:

”Sa´îd bin Mansûr läste upp ungefär 10 000 hadîth utantill för oss.”

Jag säger: Han var ungefär 80 år gammal när han avled i Makkah i Ramadhân 227.

Hanbal bin Ishâq sade:

”Abû ´Abdillâh sade: ”Sa´îd bin Mansûr hörde till förträfflighetens och tillförlitlighetens folk.””

Harb bin Ismâ´îl sade:

”Han författade böcker och gjorde det i en stor utsträckning.”

Ya´qûb al-Fasawî sade:

”Om han såg ett fel i sin bok, tog han inte tillbaka det.”

Jag säger: Jämför detta med hans vän Imâm Yahyâ bin Yahyâ al-Khurâsânî som brukade lämna en hel hadîth om han tvivlade på någon av dess bokstäver.