Imâm Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/273-285)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning och fotnot: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
09.04.2007

Muhammad bin Yahyâ bin ´Abdillâh bin Khâlid bin Fâris bin
Dhu’ayb. Imâmen, Allâmah, Hâfidh, Shaykh-ul-Islâm och Österns ´Âlim och
Ahl-ul-Hadîths Imâm i Khurâsân. Abû ´Abdillâh adh-Dhuhlî an-Nîsâbûrî.

Han föddes cirka 170.

Från honom hörde bl a Hafs bin ´Abdillâh, Hafs bin ´Abdir-Rahmân,
al-Husayn bin al-Walîd, Makkî bin Ibrâhîm och andra.

I Asbahân skrev han bl a ned från ´Abdur-Rahmân bin
Mahdî. Detta har al-Hâkim sagt.

Han samlade ihop kunskap från az-Zuhrî och därför kallas
han för ”az-Zuhrî” och likaså ”adh-Dhuhlî”. Kunskapen och majestäten
stannar vid honom. Han besatt samma majestät i Nîsâbûr som Ahmad
besatt i Bagdad och Mâlik i al-Madînah.

Från honom rapporterade många. Några av
dem är Imâmerna Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî, Sa´îd bin Mansûr,
Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Abû ´Îsâ at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah,
Imâmernas Imâm Ibn Khuzaymah, Makkî bin ´Abdân, Abû ´Awânah, Abû
Bakr bin Ziyâd an-Nîsâbûrî och Muslim, som rapporterade väldigt
mycket från honom.

Ibn Abî Hâtim sade:

”Min fader skrev ned från honom i ar-Rayy och sade:
”Han är pålitlig.””

Därefter sade Ibn Abî Hâtim:

”Han är en av Muslimernas Imâmer.”

al-Khatîb sade:

”Han var en av de kunniga Imâmerna och mästerliga memorerarna.
Han skrev ned az-Zuhrîs hadîther och gjorde bra ifrån sig. Ahmad
bin Hanbal brukade berömma honom och sprida hans förträfflighet.”

Abû ´Amr och Ahmad bin Nasr al-Khaffâf sade:

”Jag såg Muhammad bin Yahyâ i drömmen efter att han
dött. Jag sade till honom: ”Vad har Allâh gjort med dig?” Han sade: ”Förlåtit
mig.” Jag sade: ”Vad gjorde Han med dina hadîther?” Han sade: ”De skrevs
ned med bläck av guld och lyftes upp till ´Illiyyûn [1] .””

Abû ´Amr al-Mustalimî sade:

”Jag kom till Ahmad bin Hanbal. Han sade till mig: ”Var kommer
du ifrån?” Jag sade: ”Nîsâbûr.” Han sade: ”Har Abû ´Abdillâh
Muhammad bin Yahyâ sittningar?” Jag sade: ”Ja.” Han sade: ”Hade han varit
hos oss, skulle vi gjort honom till en Imâm i hadîth.””

Sa´îd bin Mansûr sade:

”Jag sade till Yahyâ bin Ma´în: ”Varför samlar du inte ihop
az-Zuhrîs hadîther?” Då sade han: ”Det har Muhammad bin Yahyâ redan
gjort.””

an-Nasâ’î sade:

”Han är pålitlig och tillförlitlig.”

Ibn Abî Dâwûd sade:

”Muhammad bin Yahyâ berättade för oss och han var de Troendes
ledare i hadîth.”

Abû ´Amr al-Mustalimî sade:

”Jag hörde Muhammad bin Yahyâ säga: ”Jag har låtit Ahmad
bin Hanbal vara en Imâm i det som angår mig och min Herre.””

Muhammad bin Yahyâ sade:

”De stadigaste jag har sett är fyra stycken; ´Abdur-Rahmân,
Wahb bin Djarîr, Yazîd bin Hârûn och Sulaymân bin Harb.”

Muhammad bin Yahyâ sade:

”´Alî al-Madînî sade till mig: ”Du är az-Zuhrîs arvtagare.””

Imâmernas Imâm Ibn Khuzaymah sade:

”Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî, sin epoks Imâm, berättade
för oss, må Allâh låta honom träda in i paradiset.”

Ibn-ush-Sharqî sade:

”Aldrig har någon som Muhammad bin Yahyâ gått
ut ur Khurâsân. Han dog 258.”

Abû ´Amr al-Mustalimî sade:

”Han blev 86 år.”


[1] Imâm ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

”´Illiyyûn är paradisets topp.” (Tafsîr as-Sa´dî,
sid. 916)