Imâm Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî

Publicerad: 2007-04-09
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/273-285)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning och fotnot: Darulhadith.com

 

Muhammad bin Yahyâ bin ´Abdillâh bin Khâlid bin Fâris bin Dhu’ayb. Imâmen, Allâmah, Hâfidh, Shaykh-ul-Islâm och Österns ´Âlim och Ahl-ul-Hadîths Imâm i Khurâsân. Abû ´Abdillâh adh-Dhuhlî an-Nîsâbûrî.

Han föddes cirka 170.

Från honom hörde bl a Hafs bin ´Abdillâh, Hafs bin ´Abdir-Rahmân, al-Husayn bin al-Walîd, Makkî bin Ibrâhîm och andra.

I Asbahân skrev han bl a ned från ´Abdur-Rahmân bin Mahdî. Detta har al-Hâkim sagt.

Han samlade ihop kunskap från az-Zuhrî och därför kallas han för ”az-Zuhrî” och likaså ”adh-Dhuhlî”. Kunskapen och majestäten stannar vid honom. Han besatt samma majestät i Nîsâbûr som Ahmad besatt i Bagdad och Mâlik i al-Madînah.

Från honom rapporterade många. Några av dem är Imâmerna Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî, Sa´îd bin Mansûr, Abû Zur´ah, Abû Hâtim, Abû ´Îsâ at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, Imâmernas Imâm Ibn Khuzaymah, Makkî bin ´Abdân, Abû ´Awânah, Abû Bakr bin Ziyâd an-Nîsâbûrî och Muslim, som rapporterade väldigt mycket från honom.

Ibn Abî Hâtim sade:

”Min fader skrev ned från honom i ar-Rayy och sade: Han är pålitlig.””

Därefter sade Ibn Abî Hâtim:

”Han är en av Muslimernas Imâmer.”

al-Khatîb sade:

”Han var en av de kunniga Imâmerna och mästerliga memorerarna. Han skrev ned az-Zuhrîs hadîther och gjorde bra ifrån sig. Ahmad bin Hanbal brukade berömma honom och sprida hans förträfflighet.”

Abû ´Amr och Ahmad bin Nasr al-Khaffâf sade:

”Jag såg Muhammad bin Yahyâ i drömmen efter att han dött. Jag sade till honom: ”Vad har Allâh gjort med dig?” Han sade: ”Förlåtit mig.” Jag sade: ”Vad gjorde Han med dina hadîther?” Han sade: ”De skrevs ned med bläck av guld och lyftes upp till ´Illiyyûn [1] .””

Abû ´Amr al-Mustalimî sade:

”Jag kom till Ahmad bin Hanbal. Han sade till mig: ”Var kommer du ifrån?” Jag sade: ”Nîsâbûr.” Han sade: ”Har Abû ´Abdillâh Muhammad bin Yahyâ sittningar?” Jag sade: ”Ja.” Han sade: ”Hade han varit hos oss, skulle vi gjort honom till en Imâm i hadîth.””

Sa´îd bin Mansûr sade:

”Jag sade till Yahyâ bin Ma´în: ”Varför samlar du inte ihop az-Zuhrîs hadîther?” Då sade han: ”Det har Muhammad bin Yahyâ redan gjort.””

an-Nasâ’î sade:

”Han är pålitlig och tillförlitlig.”

Ibn Abî Dâwûd sade:

”Muhammad bin Yahyâ berättade för oss och han var de Troendes ledare i hadîth.”

Abû ´Amr al-Mustalimî sade:

”Jag hörde Muhammad bin Yahyâ säga: ”Jag har låtit Ahmad bin Hanbal vara en Imâm i det som angår mig och min Herre.””

Muhammad bin Yahyâ sade:

”De stadigaste jag har sett är fyra stycken; ´Abdur-Rahmân, Wahb bin Djarîr, Yazîd bin Hârûn och Sulaymân bin Harb.”

Muhammad bin Yahyâ sade:

”´Alî al-Madînî sade till mig: ”Du är az-Zuhrîs arvtagare.””

Imâmernas Imâm Ibn Khuzaymah sade:

”Muhammad bin Yahyâ adh-Dhuhlî, sin epoks Imâm, berättade för oss, må Allâh låta honom träda in i paradiset.”

Ibn-ush-Sharqî sade:

”Aldrig har någon som Muhammad bin Yahyâ gått ut ur Khurâsân. Han dog 258.”

Abû ´Amr al-Mustalimî sade:

”Han blev 86 år.”


[1] Imâm ´Abdur-Rahmân as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

”´Illiyyûn är paradisets topp.” (Tafsîr as-Sa´dî, sid. 916)