Muhammad bin Idrîs ash-Shâfi´î

Publicerad: 2007-04-09
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (10/5-99)

 

Muhammad bin Idrîs bin al-´Abbâs bin ´Uthmân bin Shâfi´ bin as-Sâ’ib bin ´Ubayd bin ´Abd Yazîd bin Hâshim bin ´Abdil-Muttalib bin ´Abd Manâf bin Qusayy bin Kilâb bin Murrah bin Ka´b bin Lu’ayy bin Ghâlib. Imâmen, sin tids ´Âlim, Hadîthens stödjare och Religionens Faqîh. Abû ´Abdillâh al-Qurashî därefter al-Muttalibî ash-Shâfi´î al-Makkî al-Ghazzî. Han härstammar från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kusin. al-Muttalib var Hâshims broder som i sin tur var ´Abdul-Muttalibs son.

Det råder samstämmighet om att imamen är född i Ghazzah. Hans fader Idrîs dog som ung och Muhammad växte upp faderlös under sin moders beskydd. Hon var rädd att han skulle gå vilse, så hon skickade honom till Makkah vari han växte upp. Han började ägna sig åt skytte och han överväldigade sina kamrater. Han träffade nio av tio. Därefter ägnade han sig åt det arabiska språket och poesi och även där visade han framfötterna. Sedan började han tycka om Fiqh och blev sin tids störste i det.

När han var drygt 20 år och gav utslag och ansågs med all rätt vara en imam, reste han till al-Madînah och studerade Mâlik bin Anas “”al-Muwatta'”” och läste upp den för honom utantill.

Han författade verk, skrev ned kunskap, avvisade andra imamer enligt rapporteringarna och skrev om Fiqhs principer och förgreningar. Hans röst spreds och studenter begav sig till honom i stora skaror.

Från honom har bl a följande rapporterat: al-Humaydî, Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Salâm, Ahmad bin Hanbal, Abû Thawr, Ishâq bin Râhawayh, Ahmad bin Sinân al-Qattân och andra.

Ibn ´Abdil-Hakam sade:

“”När ash-Shâfi´îs moder blev gravid med honom, drömde hon om hur Jupiter gick ut ur hennes sköte till dess att han kom till Egypten. Därefter föll i varje land en flisa från honom. Drömtydarna tolkade drömmen och sade att hon kommer föda en lärd man vars kunskap särskilt kommer att beröra Egypten, för att därefter sprida sig till de övriga länderna.””

al-Muzanî sade:

””Jag har inte sett någon vara vackrare än ash-Shâfi´î (rahimahullâh). Om han tog tag i sitt skägg med handen, kom det inte ut något från den.””

ar-Rabî´ al-Mu’’adhdhin berättade att han hörde ash-Shâfi´î säga:

“”Jag övade skytte så mycket att läkaren sade till mig: “”Jag är rädd att du kommer få solsting på grund av att du står så mycket i solen.”” Jag brukade träffa nio av tio.””

´Amr bin Sawwâd sade:

“”ash-Shâfi´î sade till mig: “”Jag hade en brinnande iver för skytte och kunskap. Jag tog mig an skyttet tills att jag träffade tio av tio.”” Men vad gäller kunskapen, sade han inget. Då sade jag: “”Jag svär vid Allâh att du är större i kunskap än i skytte.””

ar-Rabî´ bin Sulaymân sade:

“”ash-Shâfi´î föddes samma år som Abû Hanîfah dog. Må Allâh förbarma Sig över dem båda.””

Abû ´Ubayd sade:

“”Jag har inte sett någon vara klokare än ash-Shâfi´î.””

Muslim bin Khâlid az-Zandjî sade till ash-Shâfi´î:

“”Abû ´Abdillâh! Ge utslag! Jag svär vid Allâh att du har rätt att ge utslag.”

Han var då bara 15 år.

ash-Shâfi´î sade:

“”Att en person träffar Allâh med samtliga synder exklusive avguderi, är bättre än att han träffar Honom med någon drift.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Om människorna bara visste vilka drifter som förekommer i skolastik, skulle de flytt från den såsom de flyr från ett lejon.””

Yûnus as-Sadafî sade:

“”Jag har inte sett någon klokare än ash-Shâfi´î. En dag debatterade vi om en fråga och därefter skilde vi oss åt. Efter ett tag träffades vi igen och han tog tag i min hand och sade: ””Abû Mûsâ, är det inte rätt att vi skall vara bröder även om vi skils åt i en fråga?”””

Detta tyder på denna imams förstånd och förståelse. –Än idag skils debattörer åt.

al-Ma’’mûn sade:

“”Jag testade ash-Shâfi´î i allting och fann honom fullkomlig.””

Ahmad bin Muhammad bin Bint ash-Shâfi´î sade:

“”Jag hörde min fader och farbror säga: “”Om Sufyân bin ´Uyaynah blev frågad om Tafsîr eller utslag, vände han sig mot ash-Shâfi´î och sade: ””Fråga den här.”””

Suwayd bin Sa´îd sade:

“”Jag var hemma hos Sufyân när ash-Shâfi´î kom. Han hälsade och satte sig ned. Då rapporterade Ibn ´Uyaynah en hjärtsmältande hadîth som fick ash-Shâfi´î att falla medvetslös. Det sades: ””Abû Muhammad, Muhammad bin Idrîs har dött.”” Då sade Ibn ´Uyaynah: ””Om han verkligen har dött, har hans tids bästa människa dött.”””

ar-Rabî´ sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î frågas om Qur’’ânen. Han sade: “”Qur’’ânen är Allâhs tal. Den som säger att den är skapad har hädat.”

Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Hakam sade:

“”Efter att ash-Shâfi´î hade debatterat med Hafs al-Fard började han hata skolastik. Han brukade säga: ””Jag svär vid Allâh att det är bättre att en lärd man ger ett utslag och gör fel så att det sägs: “”Den lärde har förfelat””, än att han talar utefter skolastik så att det sägs: “”Kättare”.” Det finns ingenting som jag hatar som skolastik och skolastikerna.”””

Detta bevisar att Abû ´Abdillâhs metodik är att ett fel i grundläggande frågor inte är samma sak som ett fel i förgreningarna.

ash-Shâfi´î sade:

“”Kaliferna är fem: Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân, ´Alî och ´Umar bin ´Abdil-´Azîz.””

Yahyâ al-Qattân sade:

””Jag ber särskilt för ash-Shâfi´î.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Allt tal om Boken och Sunnah är allvar medan allting annat är struntprat.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Att läsa Hadîth är bättre än frivillig bön och att söka kunskap är bättre än frivillig bön.””

Yûnus sade:

“”Jag sade till ash-Shâfi´î: “”Vår vän al-Layth säger: “”Om jag ser en person som följer driften gå på vatten, kommer jag inte att ta något från honom.”” Då sade ash-Shâfi´î sade: ””Han har inte sagt tillräckligt. Om jag ser honom gå i luften, kommer jag inte att ta något från honom.”””

´Uthmân al-Antâmî sade:

“”Jag brukade forska i skolastiken innan ash-Shâfi´î anlände. När han slutligen anlände gick jag till honom och frågade honom en skolastisk fråga. Han sade till mig: ””Vet du var du är?”” Jag sade: “”Ja, i al-Fustât.”” Han sade: “”Du är i Târân.”” ´Uthmân sade: ”Târân är en plats i Qulzum-havet, som inga skepp undkommer hela.””

Ahmad bin Hanbal sade:

“”Om en rapportering var autentisk, följde ash-Shâfi´î den. Hans bästa egenskap var att han ignorerade skolastik. Hans största intresse var Fiqh.””

Husayn al-Karâbîsî sade:

”En gång blev ash-Shâfi´î frågad om något kring skolastiken och blev arg och sade: ”Ställ den frågan till Hafs al-Fard och hans vänner – må Allâh förnedra dem.”

ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag önskar att människorna lärde sig denna kunskap utan att tillskriva mig något av den.”

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag anser att skolastiker skall slås med palmblad och bäras på kamel bland människor så att det ropas ut: ”Detta är belöningen för den som lämnade Boken och Sunnah för skolastik.”

´Abdur-Rahmân al-Ash´arî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

”Jag tycker att skolastikers ansikten skall piskas och att de fördrivs.”

Detta har rapporterats mångfaldigt från denne imam.

az-Za´farânî sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

Jag har bara debatterat en enda gång kring skolastik. Jag ber Allâh om förlåtelse för det.”

Det rapporteras att ar-Rabî´ sade: Jag hörde ash-Shâfi´î säga om kapitlet om testamente:

Om en person testamenterar bort sina vetenskapliga böcker och de består av skolastiska böcker, så omfattas inte de skolastiska böckerna av dem. Ty de är inte vetenskapliga.”

Abû Thawr sade:

Jag sade till ash-Shâfi´î: ”Skriv en bok om Irdjâ’.” Han svarade: ”Lämna det där.” Det var som att han förkastade skolastik.”

Muhammad bin Ishâq bin Khuzaymah sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga:

När ash-Shâfi´î talade med Hafs al-Fard sade Hafs: ”Qur’ânen är skapad.” Då sade ash-Shâfi´î till honom: ”Du har hädat Allâh den Väldige.”

al-Muzanî sade:

ash-Shâfi´î förbjöd involvering i skolastik.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade: Yûnus berättade för oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga:

al-Marîsîs moder sade till mig: ”Prata med Bishr så att han slutar med skolastik.” Jag talade med honom och han kallade mig till skolastik.”

al-Buwaytî sade:

”Jag frågade ash-Shâfi´î: ”Kan jag be bakom en Râfidhî?” Han sade: ”Förrätta inte bönen bakom en Râfidhî, Qadarî eller Murdji’î.” Jag sade: ”Beskriv dem.” Han sade: ”Den som säger att tron är enbart tal är Murdji’î. Den som säger att Abû Bakr och ´Umar inte är ledare är Râfidhî. Den som tillskriver sig själv viljan är Qadarî.”

Ibn Abî Hâtim sade: Jag hörde ar-Rabî´ säga: ash-Shâfi´î sade till mig:

Om jag hade velat skriva mot alla oliktänkande hade jag gjort det. Men skolastik är inte min sak. Jag vill inte förknippas med något av den.”

Detta rena utlåtande har rapporterats mångfaldigt från ash-Shâfi´î.

ar-Rabî´ sade:

“”Jag satt med ash-Shâfi´î, ´Abdullâh bin ´Abdil-Hakam, Yûsuf bin ´Amr och Hafs al-Fard. Hafs frågade ´Abdullâh: “”Vad säger du om Qur’’ânen?”” men han vägrade att svara. Därefter frågade han Yûsuf samma sak, men även han vägrade att svara. Till sist frågade han ash-Shâfi´î som överväldigade honom. Diskussionen blev lång. Till sist kom ash-Shâfi´î med bevis för att Qur’’ânen är Allâhs oskapade tal och att Hafs hade hädat.””

ar-Rabî´ sade:

“”Jag träffade Hafs och han sade: ””ash-Shâfi´î ville döda mig.”””

ar-Rabî´ sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ””Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker.”””

Ahmad bin Hanbal sade:

“”ash-Shâfi´î sade: “”Ni är kunnigare om de autentiska rapporteringarna. Om ni hittar en autentisk rapportering, skall ni lära mig den så att jag tar den till min åsikt, oavsett om den är från al-Kûfah, al-Basrah eller Levanten.”””

ash-Shâfi´î sade:

“”Om jag säger något som motsätter sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), skall ni ta det och inte följa mig.””

ash-Shâfi´î sade:

””Om ni hittar något i min bok som motstrider Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), skall ni ta det och lämna det jag har sagt.””

ar-Rabî´ sade:

“”En man frågade honom: “”Abû ´Abdillâh, handlar du enligt denna hadîth?”” Då sade han: “”Den dag något autentiskt rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jag inte tar till mig det, skall ni veta att jag har blivit galen.”””

ash-Shâfi´î sade:

“”Vilken himmel kommer att täcka mig och vilken jord kommer att bära mig, om en hadîth rapporteras från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och jag inte följer den.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Alla hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är min åsikt, även om jag inte har hört den.””

Han sade också:

””Om en hadîth är autentisk, blir den till min åsikt. Om en hadîth är autentisk, skall ni kasta bort min åsikt.””

ar-Rabî´ sade:

“”ash-Shâfi´î brukade dela in natten i tre delar; en tredjedel till läsning, en annan till bön och en tredje till sömn.””

ar-Rabî´ sade:

“”ash-Shâfi´î brukade läsa ut Qur’ânen 60 gånger under Ramadhân.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Efter att ha fyllt 16 år har jag bara blivit mätt en enda gång och då satte jag in fingrarna i halsen och kräktes. Att vara mätt tynger kroppen, förstenar hjärtat, avlägsnar klipskheten, frambringar sömnen och försvagar dyrkan.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Håll dig till avhållsamhet. Den avhållsammes avhållsamhet är vackrare på honom än en ung kvinnas smycken.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Jag har varken svurit vid Allâh tillförlitligt eller lögnaktigt.””

Ibrâhîm bin Burânah sade:

””ash-Shâfi´î var kraftig, lång och ädel.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Det finns två typer av kunskaper; kunskap om religionen, vilket är Fiqh, och kunskap om det jordiska, vilket är medicin. Allt annat som poesi och dylikt är bara nonsens.””

ash-Shâfi´î sade:

“”En lärd persons villfarelse är att vara utan vänner och en okunnig persons villfarelse är att ha ett klent förstånd och den mest vilsne av dem alla är den som hittar en vän med klent förstånd.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Om du befarar att du kommer bli förtjust i dina handlingar, skall du påminna dig själv om Vems välbehag du söker, vilken lycksalighet du önskar dig och vilket straff du är rädd för. Den som tänker på det kommer att se ned på sin handling.””

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal sade:

“”Jag sade till min fader: “”Vilken typ av man var ash-Shâfi´î, eftersom jag hör dig be mycket för honom?”” Han sade: “”Käre son, han var som solen för världen och hälsan för människorna.”””

Qutaybah bin Sa´îd sade:

“”ath-Thawrî dog och då dog gudfruktigheten, ash-Shâfi´î dog och då dog Sunan, Ahmad bin Hanbal dog och då kom innovationer upp till ytan.””

Abû Thawr al-Kalbî sade:

“”Jag har aldrig sett någon som ash-Shâfi´î och inte heller har han själv sett någon som sig själv.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Jag blev kallad för “Sunnahs stödjare” i Bagdad.””

Ahmad sade:

“”ash-Shâfi´î var den vältaligaste människan.””

Abû Dâwûd as-Sidjistânî sade:

“”Jag känner inte till att ash-Shâfi´î har någon felaktig hadîth.””

´Abdul-Malik bin Hâshim sade:

””Vi satt ofta med ash-Shâfi´î utan att höra något grammatiskt fel från honom.””

Ibn ´Abdil-Hakam sade:

“”Om du såg hur ash-Shâfi´î debatterar med dig, hade du trott att han är ett rovdjur som äter upp dig. Det är ju trots allt han som lärde folket sättet att argumentera på.””

Hârûn bin Sa´îd al-Aylî sade:

“”Om ash-Shâfi´î argumenterade om att denna stenpelare är av träd, hade han vunnit tack vare sin starka argumentation.””

Harmalah sade:

“”ash-Shâfi´î ställdes frågan om en man som har en dadel i munnen och säger: “”Om jag äter upp den, skiljer jag mig från min fru, och om jag spottar ut den, skiljer jag mig från min fru.” Han sade: ””Han får svälja halva och spotta ut halva.”””

ash-Shâfi´î sade:

“”Om inte de lärda som handlar enligt sin kunskap är Allâhs förtrogna, har Allâh inga förtrogna.””

Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdil-Hakam sade:

“”Jag har inte sett någon som spiller så lite vatten samtidigt som han utför en så fullkomlig tvagning som ash-Shâfi´î.””

Abû Thawr sade:

””Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ””En lärd bör hälla sand på huvudet som tecken på ödmjukhet och tacksamhet till Allâh.”””

Ibn ´Abdil-Hakam sade:

“”Jag har aldrig sett någon som ash-Shâfi´î. Jag kom till al-Madînah och såg hur ´Abdul-Maliks al-Mâdjishûns anhängare överdrev med honom och sade: “”Vår lärare överväldigade ash-Shâfi´î.”” Jag träffade ´Abdul-Malik och ställde honom en fråga. Han svarade och då frågade jag honom om bevis. Han sade: ””Mâlik säger så och så.”” Då sade jag inom mig själv: “”Ve och fasa. Jag frågar dig om bevis och du säger att din lärare säger det och det.” Faktum är att det är bevis mot dig och din lärare.””

Harmalah sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î säga: “”Folk brukade för mig då jag var 13 år och jag lärde mig al-Muwatta’’ utantill innan jag kom in i puberteten.”””

Harmalah sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î: ””Jag önskar att människorna lärde sig all min kunskap så att jag belönas för det utan att de berömmer mig.”””

´Alî al-Madînî sade:

“”Håll er till ash-Shâfi´îs böcker.””

Några av denna imams kunskaper är medicin.

ash-Shâfi´î sade:

“”Den som äter citron och sedan går och lägger sig, löper stor risk att få halsfluss.””

ash-Shâfi´î sade:

””Min pojke såg så dåligt att han inte kunde se husdörren. Jag lade leverrester på hans ögon och då kunde han se igen.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Det är märkligt att man kan äta kokt ägg och sen gå och lägga sig utan att dö.””

ar-Rabî´ sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î säga: “”Jag känner inte till att det finns någon kunskap efter kunskapen om det lovliga och olovliga som är ädlare än medicin, men judarna och kristna är bättre än oss i det.”””

Harmalah sade:

“”ash-Shâfi´î brukade sörja över att muslimerna har blivit av med medicinen och säga: ””De har förlorat en tredjedel av kunskapen och skänkt den till judarna och kristna.”””

as-Sâdjî sade:

“”Jag sade till Abû Dâwûd: “”Vem är ash-Shâfi´îs följeslagare?”” Han sade: ””Den förste är al-Humaydî, Ahmad bin Hanbal och al-Buwaytî.”””

al-Buwaytî sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î säga: “”Håll er till Hadîthens folk, för sannerligen har de mest räst av alla människor.”””

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

“”Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Jag har inte sett någon som är så kunnig i Fiqh och så tystlåten om Fatwâ som Sufyân bin ´Uyaynah.”””

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ghânim sade:

“”ash-Shâfi´î är en imam språk.””

al-Muzanî sade:

“”Jag kom in till ash-Shâfi´î när han låg på sin dödsbädd och sade: ””Abû ´Abdillâh, hur har du sovit?”” Han lyfte på huvudet och sade: ””Jag vaknade medan jag lämnar världen, skiljer mig från mina bröder, möter mina dåliga handlingar, färdas mot min Herre och jag vet varken om min själ är på väg till paradiset så att jag kan gratulera den eller till helvetet så att jag kan stärka den.”” Därefter började han gråta.””

Ahmad sade:

“”Jag frågade ash-Shâfi´î om analogi och han sade: “”Bara om det är nödvändigt.”””

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

””Jag hörde Abû ´Abdillâh ash-Shâfi´î säga efter att ställts frågan om Allâhs (ta´âlâ) egenskaper och det han tror på: ”Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har namn och egenskaper som nämns i Hans skrift och som Hans profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har berättat för sitt samfund. Ingen av Allâhs (ta´âlâ) skapelser som får reda på dem får avfärda dem. Ty Qur’ânen har sänt ned dem och de har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via pålitliga återberättare. Den som avviker från dem efter att ha fått reda på dem är otrogen. Innan dess ursäktas han för sin okunnighet eftersom det är ingen kunskap som uppnås via intellekt, beskådning eller tankar. Om det är ett förståeligt besked som nämner dem, blir det obligatoriskt för alla som hör talas om dem att tro på deras realia och vittna om dem, precis som om han hade upplevt och hört dem från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han skall bekräfta dessa egenskaper och avfärda liknelse. Det gjorde Han (ta´âlâ) Själv när Han sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

“”Ingenting är som Han –- Han som hör allt, ser allt.”” (42:11)

Mus´ab bin ´Abdillâh sade:

“”ash-Shâfi´î brukade vara uppe med min fader på nätterna till gryning.””

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

“”Om ash-Shâfi´î började tala om Tafsîr, verkade det som om han upplevde uppenbarelsen.””

al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade:

””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han sade: “”Fråga.”” Han sade: ””Vad utgör bevis i Allâhs religion?”” Han sade: “”Allâhs skrift.”” Han sade: ””Därefter?”” Han sade: “”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.”” Han sade: “”Därefter?”” Han sade: ””Samfundets samstämmighet.”” Då sade gamlingen: ””Var fick du det ifrån?”” ash-Shâfi´î började tänka en stund. Därefter sade gamlingen: ””Du får tre dagar på dig. Antingen hittar du ett bevis ur Allâhs skrift för detta, eller så får du ångra dig inför Allâh (ta´âlâ).”” ash-Shâfi´îs färg ändrades. Därpå gick han sin väg och kom inte ut förrän den tredje dagen mellan Dhuhr och ´Asr. Han satte sig ned och rätt som det var kom gamlingen som hälsade och satte sig ned. Därefter sade han: ””Har du gjort det?”” ash-Shâfi´î sade: “”Ja. Jag söker skydd hos Allâh mot den fördömde Satan:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

“”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom skall Vi vända i den riktning i vilken han vänder sig och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål.”” (4:115)

“Han kastar inte in honom i helvetet om det inte är obligatoriskt att följa de troende.” Gamlingen sade: ””Du har talat sanning.”” Sedan gick han sin väg. ash-Shâfi´î sade: “”Jag läste Qur’’ânen varje dag och natt tre gånger tills att jag hittade det.”””

az-Za´farânî sade:

“”ash-Shâfi´î kom till oss i Bagdad 195. Han stannade hos oss flera månader. Därefter reste han sin väg. Han färgade sig med henna och hade tunna axlar.””

Ahmad bin Sinân sade:

””Jag såg att han hade rött hår och rött skägg.””

Han brukade nämligen färga sig med henna.

ash-Shâfi´î sade:

”Jag har inte sett någon vittna så falskt som Râfidhah.”

ash-Shâfi´î sade:

””Kunskap är det som gagnar, inte det som memoreras.””

ash-Shâfi´î sade:

“”Hade jag vetat att kallt vatten drar ned på min heder, skulle jag aldrig druckit det.””

Jag svär vid Allâh att vi inte är klandervärda för att vi älskar denna imam, ty han är sin tids komplette imam. Må Allâh förbarma Sig över honom – även om det finns de som vi älskar mer än honom.