Imam korrigerar församling i bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/146)

688 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Hishâm bin ´Urwah, från sin fader, från de Troendes moder ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad hemma på grund av smärta. Han bad sittande och människorna bakom bad stående varvid han gestikulerade åt dem att sätta sig ned. Efter att han var klar sade han: ”Imamen har endast utsetts för att följas. Gå ned i Rukû´ när han går ned i Rukû´, res er upp när han reser sig upp och gå ned i Sudjûd när han går ned i Sudjûd. Om han ber sittande ska även ni be sittande.”1

Hadîthen bevisar att om imamen märker att de ledda brister i något, så får han lov att korrigera dem. Vi kanske kan säga att han till och med är ålagd att korrigera dem, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde det omedelbart i form av gestikulation.

1Muslim (412).