Imâm Ishâq bin Râhawayh

Publicerad: 2007-04-09
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(11/359-383)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

Han är den store Imâmen, Österns Shaykh, Memorerarnas mästare Abû Ya´qûb.

Abû Muhammad ´Alî bin Ahmad bin Sa´îd bin Hazm sade:

””Han är Ishâq bin Ibrâhîm bin Makhlad bin Ibrâhîm bin ´Abdillâh bin Matar bin ´Ubaydillâh bin Ghâlib bin Wârith bin ´Ubaydillâh bin ´Atiyyah bin Murrah bin Ka´b bin Hammâm bin Asad bin Murrah bin ´Amr Handhalah bin Mâlik bin Zayd Manât bin Tamîm al-Handhalî al-Marwazî, bosatt i Nîsâbûr.”

Jag säger: “Han föddes 161.”

Han hörde från Ibn-ul-Mubârak, al-Fudhayl bin ´Iyâdh, Mu´tamir bin Sulaymân, Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin Wahb, Wakî´ bin al-Djarrâh, Hafs bin Ghayyâth, Yazîd bin Hârûn, Yahyâ bin Sa´îd al-Qattân, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Abdur-Razzâq och andra.

Från honom rapporterade bl a Ahmad bin Hanbal, Yahyâ bin Ma´în, Muslim bin al-Hadjdjâdj, Abû Dâwûd, an-Nasâ’î, Dâwûd bin ´Alî adh-Dhâhirî m fl.

Muhammad bin Râfî´ sade:

””Ishâq sade till mig: ”Yahyâ bin Âdam skrev ned 1000 hadîther från mig.”””

Wahb bin Djarîr sade:

””Må Allâh belöna Ishâq bin Râhawayh, Sadaqah bin al-Fadhl och Ya´mar rikligt från Islâm. De gav Sunnahn liv i Öster.””

Ahmad bin Salamah sade:

””Jag hörde Ishâq säga: ”Prins ´Abdullâh bin Tâhir ställde mig frågan: ”Varför kallas du för ”Ibn Râhawayh”? Vad betyder det? Hatar du bli kallad för det?” Jag sade: ”Käre prins! Håll fast vid din kunskap att min fader föddes på vägen till Makkah och då sade Marwaz-borna ”Râhawayh” för att han föddes på vägen till Makkah. Min fader hatade det namnet, men det gör inte jag.”””

Muhammad bin Yahyâ as-Saffâr sade:

””Hade al-Hasan al-Basrî levt i dag, hade han behövt Ibn Râhawayh i många frågor.””

Yahyâ bin Yahyâ sade:

””Jag håller en dag med Ibn Râhawayh kärare än hela mitt liv.””

Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb bin al-Furr⒠sade:

””Må Allâh förbarma Sig över Ishâq – så stor Faqîh och ´Âlim han var.””

Dâwûd bin al-Husayn al-Bayhaqî sade:

””Jag hörde Ishâq al-Handhalî ställas frågan om det är obligatoriskt att be i samling. Han sade: Ja.”””

Ishâq sade:

””Khurâsân har producerat tre människor som ingen kan slå i lögn och Bid´ah: Djahm, ´Amr bin Subayh och Muqâtil.””

al-Hâkim sade:

””Ishâq bin Râhawayh är sin tids Imâm i memorering och Fatwâ. Han bodde i Nîsâbûr och där dog han. Det sades att han ursprungligen var från Marwaz och att han 184 flyttade till Irak. Han var då 23 år gammal.””

Ishâq sade:

””När jag går in i ett badrum, är jag gammal, och när jag går ut ur det, är jag ung.””

Ishâq sade:

””De lärda är ense om att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin Tron och Han vet allt vad som finns på den lägsta jorden.””

Nu´aym bin Hammâd sade:

””Om du ser någon från Khurâsân tala illa om Ishâq bin Râhawayh, skall du misstänka hans religion.””

Muhammad bin Aslam at-Tûsî sade då Ishâq dog:

””Jag känner inte till någon som fruktade Allâh mer än Ishâq. Han var den kunnigaste människan. Om Sufyân ath-Thawrî hade levt i dag, hade han behövt Ishâq.””

Ahmad bin Sa´îd ar-Ribâtî sade:

””Om ath-Thawrî, Hammâd bin Zayd och Hammâd bin Salamah hade levt i dag, hade de behövt Ishâq i många frågor.””

Muhammad bin Ishâq as-Sirâdj sade:

””Ishâq var Östers och Västers mästare.””

´Alî bin Hudjr sade:

””Ishâq lämnade inte efter sig någon med liknande kunskap och förståelse i Khurâsân då han dog.””

Hanbal sade:

””Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om Ishâq bin Râhawayh. Han sade då: ”Skall man fråga om någon som Ishâq? Han är en Imâm hos oss.”””

Imâm Ahmad sade:

””Jag känner inte till att Ishâq har någon jämlik.””

an-Nasâ’î sade:

””Ibn Râhawayh är en av Imâmerna pålitlig och tillförlitlig. Jag hörde Sa´îd bin Dhu’ayb säga: Jag känner inte till att jorden bär på någon som Ishâq.”””

Imâmernas Imâm Ibn Khuzaymah sade:

””Jag svär vid Allâh att om Ishâq hade levt bland Tâbi´ûn, skulle de erkänt hans minne, kunskap och förståelse.””

Ishâq sade:

“Aldrig någonsin har jag hört något utan att komma ihåg det och aldrig någonsin har jag kommit ihåg något för att sedan glömma det.””

Qutaybah bin Sa´îd sade:

””Memorerarna i Khurâsân är följande: Ishâq bin Râhawayh, ´Abdullâh ad-Dârimî och Muhammad bin Ismâ´îl.””

Yahyâ bin Yahyâ sade:

””Min fru sade till mig: ”Hur kan du ge Ishâq företräde framför dig själv när du är större än honom?” Jag sade: ”Ishâq är kunnigare än mig medan jag är äldre än honom.”””

Ahmad bin Salamah sade:

””Jag sade till Abû Hâtim: Föredrar du Ahmad bin Hanbals åsikt eller Ishâq bin Râhawayhs?” Han sade: ”Jag känner inte till att det finns någon som dessa två män i dag.”””

Abû Yahyâ ash-Sha´rânî sade:

””Ishâq dog 238, må Allâh förbarma Sig över Honom. Han färgade håret med henna. Jag såg aldrig honom med en bok i handen och han talade endast utantill. Om jag frågade honom om kunskap, fann jag honom som ett hav, och om jag frågade honom om något världsligt, hade han inget att säga.””

Jag säger: “Med sitt minne var han en förebild i Tafsîr och en ledare i Fiqh – en av Imâmerna som har rätt till Idjtihâd.”

Ishâq sade:

””De lärda är ense om att Qur’ânen är Allâhs Tal som inte är skapad. Hur kan något som är från Herren (´azza wa djall) vara skapat?””

Ishâq sade:

””Jag gick in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som hade Mansûr bin Talhah hos sig. Mansûr sade till mig: ”Abû Ya´qûb! Du säger att Allâh stiger ned varje natt?” Jag sade: ”Det är vad jag tror på och om du inte tror på att det finns en Herre ovanför himlen, behöver du inte fråga mig denna fråga.” Då sade prins Tâhir till honom: ”Förbjöd jag dig inte från denna Shaykh?”””

Några filosofer sade till Ishâq:

””Du har hädat när du säger att Herren stiger ned från ena himlen till den andra.” Då sade han: ”Jag tror på Herren som gör det Han vill.””

al-Hâkim sade:

””Ishâq, Ibn-ul-Mubârak och Muhammad bin Yahyâ grävde ned sina böcker.””

Ibrâhîm bin Abî Tâlib sade:

””Jag frågade Abû Qudâmah om ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq och Abû ´Ubayd. Han sade: ”Vad gäller ash-Shâfi´î, anses ha vara starkast i Fiqh men han hade inte mycket hadîth. Vad gäller Ahmad, anses han vara den gudfruktigaste. Vad gäller Ishâq, anses han ha starkast minne. Vad gäller Abû ´Ubayd, anses han vara starkast i arabiskan.”””

Ishâq sade:

””Jag kan 4000 påhittade hadîther utantill.””