Imâm Ibn Bâz förklarar ”Lâ ilâha illâ Allâh”

Publicerad: 2008-08-22
Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: Kommentar till Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 109-110

 

Att säga att ”Lâ ilâha illâ Allâh” betyder att det inte existerar någon annan gud än Allâh, är fel. Det förekommer många gudar som dyrkas vid sidan av Allâh. En person må säga:

”Hur kan ni säga att det betyder att det finns ingen gud utom Allâh, då Allâh Själv berättar att avgudadyrkarna har många gudar?”

Allâh säger:

”Vi gjorde dem ingen orätt – de gjorde orätt mot sig själva. De gudar de anropade vid sidan av Allâh kunde inte hjälpa dem när deras Herres dom föll.” (11:101)

Tillika säger Han (subhânah):

”Varför fick de ingen hjälp av dem som de tillbad som gudomligheter vid sidan av Allâh för att de skulle få dem närmare [Honom]?” (46:28)

Det enda sättet att göra sig kvitt denna motsättning och klargöra detta väldiga monoteistiska begrepp som utrotar avgudadyrkarnas gudomar och den dyrkan de ägnar andra än Allâh, är att det underförstådda ordet blir ”sann”. Detta ord förtydligar samtliga gudomars falskhet samt att den enda sanna guden som förtjänar att dyrkas är Allâh allena. Denna fråga har observerats av ett flertal lärde och några av dem är Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah och hans elev Ibn-ul-Qayyim. Bevis till detta hävdande är bl a Hans (ta´âlâ) Ord:

”Ja, Allâh är Sanningen och allt det som människor anropar i Hans ställe är sken och lögn. Allâh är den Höge, den Väldige.” (22:62)

Här klargör Han (subhânah) att enbart Han är sanning medan allt annat som tillbes vid Hans sida är lögn. Exempel på det är de gudomar som dyrkas i stället för Allâh som människor, änglar, demoner och andra skapelser. Trots det klargjordes det att Han är den Ende som förtjänar att bli dyrkad. Därför vägrade avgudadyrkarna att bekräfta detta begrepp eftersom de visste att det skulle annullera deras gudomar. De förstod att detta begrepp skulle avvisa gudomarnas gudomlighet. Således sade de till vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade
till dem: ”Säg: ”Det finns ingen sann gud utom Allâh”:

”Han gör ju alla gudar till en gud? Det är högst märkligt!” (38:5)

De sade också:

”Skall vi överge våra gudar för en galen poets skull?” (37:36)

Med hjälp av detta underförstådda ord (sann) upphör samtliga tvetydigheter medan den fordrade sanningen klargörs – och Allâh är Den som skänker framgång.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdullâh bin Bâz