Imâm Ibn Abî Shaybah

Publicerad: 2004-09-21
Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Förordet till Ibn Abî Shaybahs ”Kitâb-ul-Îmân”, sid. 17-19[1]

Han var Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad bin Abî Shaybah bin Ibrâhîm bin ´Uthmân al-´Absî al-Kûfî. Författare till väldiga verk som ”al-Musannaf” och ”al-Musnad”.

Han föddes 159 och han hörde flera pålitliga Imâmer som Sufyân bin ´Uyaynah, ´Abdullâh bin al-Mubârak och ´Abdur-Rahmân bin Mahdî.

Från honom har bl a Imâm Ahmad och hans son rapporterat och han är även lärare till följande Imâmer: al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd och Ibn Mâdjah. Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Salâm sade:

”Hadîth-lärans största är fyra stycken; den kunnigaste av dem om det lovliga och olovliga är Ahmad bin Hanbal, den bäste av dem i att framföra och återberätta dem är ´Alî bin al-Madînî, den bäste av dem i att lägga upp dem i bok är Ibn Abî Shaybah och den kunnigaste av dem i att ha kunskap om deras autenticitet är Yahyâ bin Ma´în.”

Tillika sade han:

””Kunskapen om Hadîth upphör hos fyra personer; Abû Bakr bin Abî Shaybah, Ahmad bin Hanbal, Yahyâ bin Ma´în och ´Alî al-Madînî. Abû Bakr är den som bäst lägger upp den, Ahmad är den som bäst har förståelse
om den, Yahyâ bin Ma´în är den som bäst omfattar den och ´Alî är den som bäst har kunskap om den.””

al-´Idjlî sade:

””Han är pålitlig [Thiqqah] och memorerare [Hâfidh].””

al-Khatîb al-Baghdâdî sade:

””Han var en mästare [Mutqin], memorerare och mångfaldig i rapporteringar [Mukthir]. Han författade ”al-Musnad”, ”al-Musannaf” och ”at-Tafsîr”. Han avled 235.””

Han (rahimahullâh) dog 76 års gammal.


[1] Maktabah al-Ma´ârif, 1421/2001.