Imâm ´Abdullâh bin Wahb

Publicerad: 2009-12-15
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(9/223-234)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

´Abdullâh bin Wahb bin Muslim, Imâm och Shaykh-ul-Islâm, Abû Muhammad al-Fihrî, al-Misrî – memoreraren.

Han föddes 125 enligt Ibn Yûnus.

Han började söka kunskap när han var 17 år gammal.

Han har bl a rapporterat från följande: Ibn Djuraydj, Mâlik, al-Layth, Ibn Lahî´ah, ´Abdur-Rahmân bin
Ziyâd al-Ifrîqî m fl.

Han träffade några av de mindre Tâbi´ûn och han är kunskapens förvarare och handlingens skatt.

Ibn ´Abdil-Barr sade i sin bok al-´Ilm”:

“Ibn Wahb sade: ”Jag började först sysselsätta mig med dyrkan innan kunskap. Då började Satan leka med min hjärna rörande ´Îsâ bin Maryam och hur Allâh skapade honom och liknande. Jag gick till en Shaykh och berättade detta för honom och han sade: ”Ibn Wahb!” Jag sade: ”Ja?” Då sade han: ”Sök kunskap!” Detta var anledningen till att jag sökte kunskap.”””

Från honom har bl a följande rapporterat: hans lärare al-Layth bin Sa´d, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Ahmad bin Sâlih, Suhnûn bin Sa´îd och andra.

Ibn Wahb sade:

””Jag såg ´Ubaydullâh bin ´Umar efter att han hade blivit blind och hört upp med att undervisa och jag såg Hishâm bin ´Urwah sitta i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Jag sade: ”Jag skall ta kunskap från Ibn Sam´ân och sedan går jag till Hishâm. Efter lektionen reste jag mig upp för att gå hem till Hishâm, men de sade att han låg och sov. Då sade jag: ”Jag går och gör Hadjdj och kommer tillbaka.” När jag väl kom tillbaka hade han dött.””

Ibn-ul-Qâsim sade:

””Om Ibn ´Uyaynah dör, kommer alla resa till Ibn Wahb.””

Abû Zur´ah sade:

””Jag tittade ungefär i 30 000 av Ibn Wahbs hadîther och jag känner inte till att han har rapporterat något påhittat. Han är pålitlig. Jag har hört Yahyâ bin Bukayr säga: ”Ibn Wahb är större Faqîh än Ibn-ul-Qâsim.”””

Hâfidh Ahmad bin Sâlih sade:

””Ibn Wahb berättade 100 000 hadîth. Jag har inte sett någon ha fler hadîther än honom. Vi själva har fått tag på 70.000 av hans hadîther.”

Jag säger: “Hur skall han inte vara ett Hav av kunskap, när han innefattar kunskap från Mâlik, al-Layth, Yahyâ bin Ayyûb, ´Amr bin al-Hârith och andra?”

Hâfidh ´Alî bin al-Djunayd sade:

””Jag hörde Mus´ab az-Zuhrî högakta Ibn Wahb och säga: ”Hans frågor till Mâlik är autentiska.”””

Abû Ahmad bin ´Adî sade i sin ”al-Kâmil”:

””Han hör till de pålitliga. Jag känner inte till att han har rapporterat någon avslagen [Munkar] hadîth om en pålitlig rapporterar från honom.””

Yahyâ bin Ma´în sade:

””Pålitlig.””

Khâlid bin Khidâsh sade:

””De läste upp ´Abdullâh bin Wahbs bok ”Ahwâl-ul-Qiyâmah” [Domedagens skräck] för honom och han föll ned medvetslös. Därefter talade han inte mer förrän han dog några dagar senare – må Allâh (ta´âlâ) förbarma Sig över honom.””

Suhnûn sade:

””Ibn Wahb delade in sitt liv i tre delar; en del i strid, en annan i att undervisa folket i Egypten och en tredje att vallfärda. Det sägs att han vallfärdade 36 gånger.””

Vi har fått reda på att Imâm Mâlik skrev till honom:

””Till ´Abdullâh bin Wahb, Egyptens Muftî…“”

Detta skrev han aldrig till någon annan.

Abû Zayd bin Abîl-Ghamr sade:

””Vi brukade kalla Ibn Wahb för Kunskapens anteckning”.””

Abût-Tâhir bin ´Amr sade:

””Vi satt med Sufyân bin ´Uyaynah när vi fick reda på att Ibn Wahb hade dött. Ibn ´Uyaynah sade då:
”Vi tillhör Allâh och till Honom kommer vi att återvända. Både Muslimernas allmänna och elit har drabbats av detta.”””

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

””De ville ha Ibn Wahb till domare, men han höll sig undan. Han avled i Sha´bân 197.””

Yûnus berättade från Ibn Wahb:

””Jag föddes 125, började söka kunskap när jag var 17 och bjöd Yûnus på mitt bröllop.””