Imâm ´Abdullâh bin Wahb

Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(9/223-234)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
15.12.2009

´Abdullâh bin Wahb bin Muslim, Imâm och Shaykh-ul-Islâm, Abû
Muhammad al-Fihrî, al-Misrî – memoreraren.

Han föddes 125 enligt Ibn Yûnus.

Han började söka kunskap när
han var 17 år gammal.

Han har bl a rapporterat från
följande: Ibn Djuraydj, Mâlik, al-Layth, Ibn Lahî´ah, ´Abdur-Rahmân bin
Ziyâd al-Ifrîqî m fl.

Han träffade några av de
mindre Tâbi´ûn och han är kunskapens förvarare och handlingens skatt.

Ibn ´Abdil-Barr sade i sin bok
”al-´Ilm”:

”Ibn Wahb sade: ”Jag började
först sysselsätta mig med dyrkan innan kunskap. Då började Satan
leka med min hjärna rörande ´Îsâ bin Maryam och hur Allâh skapade honom
och liknande. Jag gick till en Shaykh och berättade detta för honom och
han sade: ”Ibn Wahb!” Jag sade: ”Ja?” Då sade han: ”Sök kunskap!”
Detta var anledningen till att jag sökte kunskap.””

Från honom har bl a följande
rapporterat: hans lärare al-Layth bin Sa´d, ´Abdur-Rahmân bin Mahdî, Ahmad
bin Sâlih, Suhnûn bin Sa´îd och andra.

Ibn Wahb sade:

”Jag såg ´Ubaydullâh bin
´Umar efter att han hade blivit blind och hört upp med att undervisa och
jag såg Hishâm bin ´Urwah sitta i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) moské. Jag sade: ”Jag skall ta kunskap från Ibn Sam´ân
och sedan går jag till Hishâm. Efter lektionen reste jag mig upp
för att gå hem till Hishâm, men de sade att han låg och sov.
Då sade jag: ”Jag går och gör Hadjdj och kommer tillbaka.”
När jag väl kom tillbaka hade han dött.”

Ibn-ul-Qâsim sade:

”Om Ibn ´Uyaynah dör, kommer
alla resa till Ibn Wahb.”

Abû Zur´ah sade:

”Jag tittade ungefär i 30 000
av Ibn Wahbs hadîther och jag känner inte till att han har rapporterat
något påhittat. Han är pålitlig. Jag har hört Yahyâ
bin Bukayr säga: ”Ibn Wahb är större Faqîh än Ibn-ul-Qâsim.””

Hâfidh Ahmad bin Sâlih sade:

”Ibn Wahb berättade 100 000
hadîth. Jag har inte sett någon ha fler hadîther än honom. Vi själva
har fått tag på 70.000 av hans hadîther.”

Jag säger: Hur skall han inte
vara ett Hav av kunskap, när han innefattar kunskap från Mâlik,
al-Layth, Yahyâ bin Ayyûb, ´Amr bin al-Hârith och andra?

Hâfidh ´Alî bin al-Djunayd sade:

”Jag hörde Mus´ab az-Zuhrî högakta
Ibn Wahb och säga: ”Hans frågor till Mâlik är autentiska.””

Abû Ahmad bin ´Adî sade
i sin ”al-Kâmil”:

”Han hör till de pålitliga.
Jag känner inte till att han har rapporterat någon avslagen [Munkar]
hadîth om en pålitlig rapporterar från honom.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Pålitlig.”

Khâlid bin Khidâsh sade:

”De läste upp ´Abdullâh bin Wahbs
bok ”Ahwâl-ul-Qiyâmah” [Domedagens skräck] för honom och han föll ned
medvetslös. Därefter talade han inte mer förrän han dog några dagar
senare – må Allâh (ta´âlâ) förbarma Sig över honom.”

Suhnûn sade:

”Ibn Wahb delade in sitt liv
i tre delar; en del i strid, en annan i att undervisa folket i Egypten
och en tredje att vallfärda. Det sägs att han vallfärdade 36 gånger.”

Vi har fått reda på
att Imâm Mâlik skrev till honom:

”Till ´Abdullâh bin Wahb, Egyptens
Muftî…“

Detta skrev han aldrig till någon
annan.

Abû Zayd bin Abîl-Ghamr
sade:

”Vi brukade kalla Ibn Wahb för
”Kunskapens anteckning”.”

Abût-Tâhir bin ´Amr sade:

”Vi satt med Sufyân bin ´Uyaynah
när vi fick reda på att Ibn Wahb hade dött. Ibn ´Uyaynah sade då:
”Vi tillhör Allâh och till Honom kommer vi att återvända. Både
Muslimernas allmänna och elit har drabbats av detta.””

Yûnus bin ´Abdil-A´lâ sade:

”De ville ha Ibn Wahb till domare,
men han höll sig undan. Han avled i Sha´bân 197.”

Yûnus berättade från
Ibn Wahb:

”Jag föddes 125, började söka
kunskap när jag var 17 och bjöd Yûnus på mitt bröllop.”