Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak

Publicerad: 2004-11-21
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(8/378)
Förkortning: Darulhadith.com

 

´Abdullâh bin al-Mubârak bin Wâdhih. Han är Imâm, Shaykh-ul-Islâm, sin tids ´Âlim och sin epoks gudfruktigaste människa. Han är Abû ´Abdir-Rahmân al-Handhalî al-Marwazî. Han var en Hâfidh, en krigare och en av de kändaste. Hans moder var från stammen Khuwârizm.

Han föddes 118 och han började söka kunskap när han var 20 år gammal.

Till hans äldsta lärare hör ar-Rabî´ bin Anas al-Khurâsânî. Han smugglade in sig till honom i fängelset och hörde från honom cirka 40 hadîth. Därefter tog han kunskap från resten av Tâbi´ûn. Han gjorde många resor för att söka kunskap, kriga, göra affärer, hjälpa sina bröder ekonomiskt och ge dem uppehälle inför Vallfärden till dess att han dog.

Han hörde bl a från Sulaymân at-Taymî, ´Âsim al-Ahwal, Hishâm bin ´Urwah, al-A´mash, Yahyâ bin Sa´îd al-Ansârî, Mûsâ bin ´Uqbah, al-Awzâ´î, Abû Hanîfah, Ibn Djuraydj, Ma´mar, ath-Thawrî, Ibn Abî Dhi’b, Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, Mâlik, al-Layth och Ibn ´Uyaynah.

Från honom har bl a följande personer rapporterat: Ma´mar, ath-Thawrî, Ibn Wahb, Ibn Mahdî, Ibn Ma´în, Abû Dâwûd, ´Abdur-Razzâq bin Hammâm, al-Qattân och Hibbân bin Mûsâ.

Det råder samstämmighet om att hans hadîth utgör ett bevis.

Ibn-ul-Mubârak reste till Makkah, al-Madînah, Shâm, Egypten, Irak, Kurdistan och Khurâsân och han rapporterade på flera platser.

al-´Abbâs bin Mus´ab sade:

””´Abdullâh bin al-Mubâraks moder var från Khuwârizm och hans fader var turk. Han var slav till en affärsman från Hamadhân.””

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

””Abû Hanîfah tittade på min fader och sade: ”Hans moder har återlämnat det hon har anförtrott.” Ingen liknade ´Abdullâh som han gjorde.””

Nu´aym bin Hammâd sade:

””Ibn-ul-Mubârak satt ofta hemma. Det sades till honom: ”Känner du dig inte ensam någon gång?” Då sade han: ”Hur skall jag känna mig ensam när jag är med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare?”””

Ahmad bin Sinân al-Qattân sade:

””Jag fick reda på att ´Abdullâh bin al-Mubârak kom till Hammâd bin Zayd. Han tittade på honom, blev förtjust i hans uppförande och sade: ”Var kommer du ifrån?” Han sade: ”Från Khurâsân, från Marw.” Då sade han: ”Känner du en man som heter ´Abdullâh bin al-Mubârak?” Han sade: ”Ja.” Han sade: ”Hur är det med honom?” Han sade: ”Det är honom du talar med.” Då hälsade han på honom och välkomnade honom.””

Ismâ´îl al-Khutabî sade:

””Jag fick reda på att när Ibn-ul-Mubârak satt i Hammâd bin Zayds närvaro, sade några studenter till Hammâd: ”Fråga Abû ´Abdir-Rahmân om han kan rapportera [hadîth] för oss.” Han sade: ”Abû ´Abdir-Rahmân, de har frågat mig om du kan rapportera för dem.” Då sade han: ”Subhân Allâh! Abû Ismâ´îl, skall jag tala när du är här?” Han sade: ”Jag ber dig att du gör det.” Då sade han: ”Skriv ned! Abû Ismâ´îl Hammâd bin Zayd berättade för oss…” och han nämnde inte en bokstav utan att tillskriva den Hammâd.””

Ahmad al-´Idjlî sade:

””Ibn-ul-Mubârak är en pålitlig och stadig inom hadîth. Han är en rättfärdig man som kan poesi och han är kunnig.””

Shu´ayb bin Harb sade:

””Aldrig har Ibn-ul-Mubârak träffat en människa utan att ha varit bättre än den han har träffat. Jag hörde Abû Usâmah säga: ”Ibn-ul-Mubârak bland Muhaddithûn är som Amîr-ul-Mu’minîn bland resten av människorna.”””

Ismâ´îl bin ´Ayyâsh sade:

””Det finns ingen människa på jordens yta som Ibn-ul-Mubârak. Jag kan inte komma på någon god egenskap Allâh har skapat utan att den finns i  ´Abdullâh bin al-Mubârak.””

Muhammad bin ´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq berättade att han hörde sin fader säga:

””När det var dags för Vallfärden, samlades Ibn-ul-Mubâraks vänner från Marw runt honom och sade: ”Vi vill följa med dig.” Han sade då: ”Ge mig era pengar.” Han tog då deras pengar, lade dem i en låda och låste igen den. Därefter åkte de från Marw till Bagdad och han betalade för dem och bjöd dem på den godaste maten och de sötaste sötsakerna. Sedan tog han dem från Bagdad till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stad i de bästa kläderna. Därefter sade han till var och en av dem: ”Vad har din familj sagt att du skall köpa till dem från al-Madînah?” De räknade då upp det ena och det andra och han köpte det. Därefter tog han dem till Makkah och efter att ha utfört Vallfärden, sade han till dem: ”Vad har din familj sagt att du skall köpa till dem från Makkah?” De räknade då upp det ena och det andra och han köpte det. Därefter tog han dem från Makkah tillbaka hem till Marw samtidigt som han stod för alla deras kostnader. Efter tre dagar gjorde han en fest till dem och klädde upp dem. Efter att ha ätit och roat sig, beordrade han att lådan skulle föras in. Han öppnade den och gav dem alla tillbaka en säck med deras grejor i och på säcken stod deras namn.””

Ibn Mahdî sade:

””Imâmerna är fyra: Sufyân, Mâlik, Hammâd bin Zayd och Ibn-ul-Mubârak.””

Ibn Mahdî sade också:

””Jag har inte sett någon lärdare inom hadîth än Sufyân, klokare än Mâlik, avhållsammare än Shu´bah och rådvänligare till samfundet än Ibn-ul-Mubârak.””

Ibn Mahdî sade:

””Ibn-ul-Mubârak är kunnigare än Sufyân ath-Thawrî.””

´Abdul-Wahhâb bin ´Abdil-Hakam sade:

””När Ibn-ul-Mubârak dog, sade de Troendes ledare Hârûn: De lärdas mästare har dött.”””

Abû Ishâq al-Fazârî sade:

””Ibn-ul-Mubârak är samtliga Muslimers Imâm.””

Jag säger: “Nämligen hans samtids Muslimer.”

´Alî al-Madînî sade:

””Kunskapen har upphört vid två män; Ibn-ul-Mubârak och Ibn Ma´în.””

Abû Wahb sade:

””Ibn-ul-Mubârak gick förbi en blind man som sade till honom: Jag ber dig att du ber till Allâh att Han återger mig min syn.” Han bad då till Allâh och Han återgav honom synen medan jag såg på.””

al-Hasan bin ´Arafah sade: ”Ibn-ul-Mubârak sade till mig:

””Jag lånade en penna i Shâm. När jag då var framme i Marw såg jag att den fortfarande var med mig. Jag återvände då till Shâm och gav tillbaka pennan till dess ägare.”””

Aswad bin Sâlim sade:

””Ibn-ul-Mubârak var en Imâm som togs till förebild. Han hörde till de stadigast upprättade på Sunnahn. Om du därför ser en person tala illa om Ibn-ul-Mubârak, skall du ifrågasätta hans Islâm.””

Shu´bah sade:

””Aldrig någonsin har någon som Ibn-ul-Mubârak kommit till oss.””

Abû Usâmah sade:

””Jag har inte sett någon som söker kunskap som Ibn-ul-Mubârak.””

Ibn-ul-Mubâraks betjänt al-Hasan bin ´Îsâ bin Mâsardjis sade:

””En grupp med al-Fadhl bin Mûsâ och Makhlad bin al-Hasan samlade ihop sig och sade: ”Låt oss räkna upp fina Ibn-ul-Mubâraks egenskaper; Kunskap, förståelse, uppförande, grammatik, språkkunnighet, avhållsamhet, vältalighet, poesi, bön under natten, dyrkan, Vallfärd, strid, ridning, styrka, han talade inte om det som inte angick honom, opartiskhet och knapp meningsskiljaktighet med sina vänner.””

Habîb al-Djallâb sade:

””Jag frågade Ibn-ul-Mubârak om det bästa människan har fått. Han sade: ”Djupt förstånd.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Då sade han: ”Fint uppförande.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Han sade: En broder som instruerar henne.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Han sade: ”Lång tystnad.” Jag sade: ”Om hon inte har det då?” Då sade han: ”En snabb död.”””

Ibn-ul-Mubâraks troslära

Ibn-ul-Mubârak sade:

””Sitt med de fattiga och sitt inte med en person som innehar Bid´ah.””

´Alî bin al-Hasan bin Shaqîq sade: ”Jag hörde ´Abdullâh bin al-Mubârak säga:

””Jag klarar av att uttala judarnas och de kristnas åsikt, men jag klarar inte av att uttala Djahmiyyahs.””

Och han sade:

””Jag sade till ´Abdullâh bin al-Mubârak: ”Hur skall vi känna vår Herre?” Han sade: ”Han är ovanför Himlen och ovanför Tronen.”””

´Abdullâh bin Ahmad rapporterade i sin bok att en man kom till ´Abdullâh bin al-Mubârak och sade till honom:

””Abû ´Abdir-Rahmân, jag börjar bli rädd för Allâh (ta´âlâ) för att jag ber så mycket mot Djahmiyyah.” Då sade han: ”Var inte rädd, för sannerligen påstår de att din Gud som är ovanför himlen är ingenting.””

Ahmad bin Yûnus sade: ”Jag hörde Ibn-ul-Mubârak säga:

””Den som säger att Qur’ânen är skapad tror inte på Allâh den Väldige.”””

Ibn-ul-Mubâraks Djihâd

´Abdullâh bin Sinân sade:

””Jag var med Ibn-ul-Mubârak och Mu´tamir bin Sulaymân i Tarsûs. Då hördes ett rop: ”På era platser!” Ibn-ul-Mubârak och resten av människorna gick då ut till slaget. När de två grupperna hade radats upp, gick en romare ut och ville ha en duell. En man gick då ut men romaren dödade honom och han gjorde samma sak till dess att han dödade sex Muslimer. Därefter började han högfärdigt rida mellan de två raderna för att utmanas men ingen gick ut till honom. Då tittade Ibn-ul-Mubârak på mig och sade: Om jag dör, skall du göra det ena och det andra.” Därefter ryckte han i sitt riddjur och utmanade romaren. Han dödade romaren och kallade på ny duell. En ny romare kom då ut men han dödades också till dess att han dödade sex romare. Därpå krävde han en ny duell men de verkade vara rädda för honom. Han red på sitt riddjur mellan de två raderna. Plötsligt försvann han utan att vi lade märke till det och rätt som det var stod han på sin plats han var på dessförinnan.””

´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

””Vi hade aldrig memorerat om vi inte hade skrivit ned.””

Och han sade:

””Bläck på kläderna hör till de lärdas fina karaktär.””

Muhammad bin Ibrâhîm bin Abî Sukaynah sade:

”Året 177 skrev jag ned följande från ´Abdullâh bin al-Mubârak från kriget i Tarsûs som jag skulle ge till al-Fudhayl bin ´Iyâdh:

Du dyrkare i de två Heliga Moskéerna om du bara såg oss
Hade du vetat att du i din dyrkan bara leker
Den som smörjer in sin nacke med sina tårar
Skall veta att vår slakt smörjs också in i tårar
Eller den som tröttar ut sin häst i nonsens
Skall veta att våra hästar också tröttas ut i gryningen
Ni har er myskdoft och vår myskdoft är
Gruset på hovarna och den ljuvligaste dammen
Vi har kommit från vår profets ord
Ett sant och trovärdigt ord vilket inte nekas
Dessa två går inte att jämföras; dammen från Allâhs hästar
I krigarens näsa och det flammande helvetets rök
Detta är Allâhs Bok som talar mellan oss
Martyren är inte död vilket inte nekas”

Jag träffade al-Fudhayl i Haram och gav honom brevet. Han läste det och började gråta. Därefter sade han:

””Abû ´Abdir-Rahmân har talat sanning och rått.”””

Muhammad bin al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

””Jag drömde om Ibn-ul-Mubârak och jag sade till honom: ”Vilken handling är bäst?” Han sade: ”Det tillstånd jag var upprättad på.” Jag sade: ”Djihâd?” Han sade: ”Ja.” Jag sade: ”Vad har din Herre gjort med dig?” Han sade: ”Förlåtit mig med den yttersta förlåtelsen.”””

Ibn-ul-Mubâraks död

Det sägs att när Ibn-ul-Mubârak avled, sade ar-Rashîd:

””Idag har de lärdas mästare gott bort.””

al-Hasan bin ar-Rabî´ sade:

””Ibn-ul-Mubârak sade till mig strax innan han gick bort: Jag är 63 år gammal.”””

al-Hasan bin ar-Rabî´ sade:

””Jag bevittnade Ibn-ul-Mubâraks död. Han dog efter tio dagar in på Ramadhân 181. Han dog under tiden han var uppe på natten och vi begravde i Hît.””