Imâm ´Abdullâh ad-Dârimî

Publicerad: 2007-01-15
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn adh-Dhahabî
Källa: Siyar A´lâm-in-Nubal⒠(12/224-233)
Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001
Förkortning: Darulhadith.com

 

´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin al-Fadhl bin Bahrân bin ´Abdillâh. Hâfidh, Imâm och en av de kändaste.
Abû Muhammad at-Tamîmî, därefter ad-Dârimî, as-Samarqandî. Dârim är Ibn Mâlik bin Handhalah bin Zayd Manât bin Tamîm.

Abû Muhammad reste världen runt och författade verk.

Han rapporterade från Yazîd bin Hârûn, ´Ubaydullâh bin ´Abdil-Madjîd al-Hanafî, Wahb bin Djarîr, Muhammad bin Yûsuf al-Firyâbî, Abû Nu´aym, Abûl-Walîd, Muslim, Khalîfah bin Khayyât och andra.

Från honom rapporterade Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, ´Abd bin Humayd, Muhammad bin Yahyâ, Abû Zur´ah, Abû Hâtim och andra.

´Abdus-Samad bin Sulaymân al-Balkhî sade:

””Jag frågade Ahmad bin Hanbal om Yahyâ al-Himmânî. Han sade: ”Vi har övergett honom för ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmâns uttalande – och han är en Imâm.”””

Muhammad bin ´Abdillâh bin Numayr sade:

””´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân överväldigade oss med minne och gudsfruktan.“”

Muhammad al-Mukharramî sade:

””Khurâsâns medborgare! Så länge ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân är bland er, skall ni inte sysselsätta er med någon annan.””

Abû Sa´îd al-Ashadjdj sade:

””´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân är vår Imâm.“”

Muhammad bin Bashshâr sade:

”´Uthmân bin Abî Shaybah sade: Världens memorerare är fyra stycken; Abû Zur´ah i Ray, Muslim i Nîsâbûr, ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân i Samarkand och Muhammad bin Ismâ´îl i Bukhârâ.””

Ibn Abî Hâtim rapporterade från sin fader att han sade:

””´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân är sin epoks Imâm.””

Abû Hâmid ash-Sharqî sade:

“”Khurâsân har producerat fem memorerare; Muhammad bin Yahyâ, Muhammad bin Ismâ´îl, ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân, Muslim bin al-Hadjdjâdj och Ibrâhîm bin Abî Tâlib.””

Ibn Hibbân sade:

””ad-Dârimî hörde till de mästerliga memorerarna och dem gudfruktiga som memorerade, kompilerade och besatt förståelse inom religionen. Han författade och berättade hadîther och manifesterade Sunnahn i sitt land, manade till den, försvarade den och krossade den som motsatte sig den.””

Ishâq bin Ibrâhîm al-Warrâq sade:

””Jag hörde ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân säga: ”Jag föddes samma år som Ibn-ul-Mubârak dog – 181.”””

Ahmad bin Sayyâr al-Marwazî sade:

””ad-Dârimî hade en god kunskap och han författade ”al-Musnad” och ”at-Tafsîr”.””

Ismâ´îl bin Ahmad bin Khalaf sade:

””Vi var hos Muhammad bin Ismâ´îl al-Bukhârî när ett brev kom i vilket det stod att ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân hade gått bort. Han sänkte på huvudet, sade ”Innâ lillâh wa innâ ilayhi Râdji´un” och därefter började tårarna rinna nedför hans kinder.””

Jag säger: ”ad-Dârimî var en av religionens pelare. Han förklarades vara pålitlig av Abû Hâtim ar-Râzî och andra. Bundâr och andra stora personligheter berättade från honom. Vi har fått reda på att Ahmad bin Hanbal fick höra ad-Dârimî nämnas och då sade han: ”Han fick hela världen erbjuden men han tackade nej.””

Radj⒠bin Muradjdj⒠sade:

””Jag har sett Sulaymân ash-Shâdhakânî och Ishâq bin Râhawayh och andra storheter, men aldrig någon som ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân.””