Idoldyrkarna var kunnigare än Djahmiyyah och deras anhängare

´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader:

”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Lämna de sex och dyrka istället Honom som är ovanför himlen, så skall jag lära dig två böner.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde inte den otrogne som visste att skapelsernas Gud är ovanför himlen, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själv har sagt. al-Husayn al-Khuzâ´î, som var otrogen då, var kunnigare om Allâh än vad al-Marîsî och hans anhängare som tillskriver sig islam är. Han såg skillnaden mellan Allâh och Skaparen som är ovanför himlen och de skapade gudomarna och statyerna som är på marken.

Muslimer och hedningar är enade om att Allâh är ovanför himlen. Det är bara den vilsne al-Marîsî och hans anhängare som tycker annorlunda. Till och med barn som blir könsmogna känner Honom för det. När barnet råkar ut för något lyfter det upp händerna mot himlen och tillber sin Herre; det vänder sig inte någon annanstans. Alla är kunnigare om Allâh och Hans plats än Djahmiyyah.

1at-Tirmidhî (3483) som sade: ”God och främmande.” Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf at-Tirmidhî”.