Idoldyrkarna och Ahl-ul-Bid´a nedvärderar Allâh och Hans sändebud

Du finner inte en avgudadyrkare utan att han nedvärderar Allâh (subhânah) ehuru han säger att han högaktar honom med avguderiet. På samma sätt finner du inte en innovatör utan att han nedvärderar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ehuru han säger att han högaktar honom med innovationen. Antingen hävdar han att den är bättre än Sunnah och närmare sanningen eller också att den är Sunnah om han är en okunnig blindföljare. Och om han vet att handlingen är en innovation opponerar han sig Allâh och Hans sändebud. De nedvärderade nedvärderarna hos Allâh, Hans sändebud och Hans fromma slavar som tror på Honom är:

1 – Avgudadyrkarna.

2 – Ahl-ul-Bid´ah.

Detta gäller framför allt dem som bygger sin religion på att Allâhs och Hans sändebuds tal utgör antagliga bevis och inga övertygande sådana och att de inte gagnar övertygelsen och kunskapen något. Finns det en större nedvärdering än denna? Detsamma gäller den som förnekar Herrens (ta´âlâ) fullkomliga egenskaper för att inte likna och förkroppsliga Allâh. Dock nedvärderar han Allâh när han beskriver Honom med något annat än den fullkomlighet som Han beskriver Sig själv med.