Idoldyrkan enligt Sûfiyyahs al-Djîlî

al-Djîlî (d. 826) hävdade att allting är Allâh (subhânah). Han menade att allt människor dyrkar är i själva verket Allâh. Det är ju klart, allting är ju Allâh. Han sade om folk som dyrkar stenar, himlakroppar och naturen:

”Sanningen ville klargöra för dem att de gudarna är skepnader och att gudomligheten i dem är verklig såtillvida att de har enkom dyrkat Honom allena. Därför sade Han att det inte finns någon sann gud utom Han. Det vill säga att Jag är allting som kallas för ”gud” och att allt som dyrkas i världen är Jag.”1

1al-Insân al-Kâmil (2/69).