Ibn ´Uthaymîn om begreppet ”det islamiska uppvaknandet”

Fråga: Vissa bröder menar att begreppet ”det islamiska uppvaknandet” (الصحوة الإسلامية) är tvivelaktigt eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättad på sanningen. De skadas inte av dem som försakar dem eller motsätter sig dem till dess att Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning kommer.”1

De menar att begreppet motsäger hadîthen.

Svar: Det motsäger inte alls hadîthen. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade ju inte:

”Mitt samfund kommer alltid att vara rådande upprättat på sanningen…”

Han sade:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättad på sanningen…”

Det betyder att andra grupper inte följer sanningen. Människor nyttjar ordet ”uppvaknandet” när de talar om sina egna tillstånd innan uppvaknandet. Det är inga som helst problem med det begreppet eftersom hadîthen säger:

”Det kommer alltid att finnas en grupp från mitt samfund som är rådande upprättad på sanningen…”

och inte:

”Mitt samfund kommer alltid att vara rådande upprättat på sanningen…”

Det finns en skillnad mellan de båda begreppen. Det är möjligt att religionen är rådande i ett land till skillnad ifrån ett annat.

1Abû Dâwûd (4252) och at-Tirmidhî (2229). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (1773).