Ibn ´Uthaymîn: Bara en korrekt tillskrivning och inriktning – Salafs väg

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 373-374

Fråga: Numera är ungdomar fördelade i grupper som Salafiyyah, al-Ikhwân al-Muslimûn och andra namn som inte fanns förr. Vad råder ni?

Svar: Jag anser att människan ska undvika alla dessa inriktningar och grupper – alla förutom den tillskrivning som associeras med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och Salafs väg. Dock ska denna tillskrivning inte fungera som en sekt med antagonister liksom Hizb-ul-Islâh och Hizb-ut-Tahrîr. Sektväsen får människan att betrakta sanning som osanning och osanning som sanning. Exempel på ett sådant beteende är en person som anser en viss sak vara obligatorisk eller förbjuden varefter han byter åsikt så fort han sluter sig till en sekt som tycker annorlunda. Därför varnar jag ungdomarna för grupperingar och sektväsen bortom Qur’ânen, Sunnah och Salafs väg – dessa tre faktorer är nämligen nödvändiga. Den vägen saknar sektväsen. Följeslagarna var inte uppdelade i sekter. Även om de skilde sig åt inom förgreningsfrågor, var deras hjärta, agenda och metod en och samma. Dagens sekter beskyller varandra för otro, och ibland för villfarelse, inom frågor där den andra parten har rätt. Således ska man undvika alla dessa inriktningar och bara följa en enda inriktning, nämligen den som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät följas när han sade:

Se därför till att hålla fast vid min Sunnah och de renläriga och vägledda kalifernas Sunnah. Bit tag i den med era kindtänder. Och jag varnar er för nyheter, ty varje innovation är villfarelse.”1

1Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god och autentisk.”

Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1/123).

Ibn ´Uthaymîn sade:

”Sannerligen prisar vi Allâh för att ha underlättat för vår broder Dr. Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî att besöka detta distrikt, så att den som är okunnig om vissa frågor kan veta att vår broder är upprättad på Salafiyyah och Salafs väg. Med Salafiyyah menar jag inte en sekt som motsätter sig andra muslimer. Jag menar att han är upprättad på Salafs väg i sin metodik, särskilt när det gäller att verkställa Tawhîd och försvara den mot dem som motsätter sig den.” (https://www.youtube.com/watch?v=EcWuSRh1Zoc)

”Alla är ålagda att vara Salafiyyûn. Det skall inte göras för att frågan är ett sektväsen, utan för att det är sanningen.” (Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (220 B))

”Vad gäller att man kallar sig för ”Salafî” och avser att etablera en sekt eller tillskriva sig en sekt, strider vi mot sekterna. Vi anser att det islamiska samfundet skall vara en enda grupp utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg. Och om han menar med ordet ”Salafî” att han följer Salaf utan att avse att grunda en sekt som anklagar de oliktänkande för att vara vilsna, så är detta korrekt. Alla är vi Salafiyyûn! Alla ber vi Allâh låta oss dö på Salafs väg. Vi ber Allâh det.” (Fatâwâ al-Haram al-Madanî (53))