Därav ingen Takfîr på ignoranten som åkallar döda

Vi vet oundvikligt från islam att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har föreskrivit för sitt samfund att tillbe någon död människa eller profeterna eller någon annan, oavsett om det rör sig om bön om skydd eller någonting annat. På samma sätt har han inte heller föreskrivit att man gör Sudjûd till den döde eller mot den döde och liknande. Faktum är att vi vet att han förbjöd allt det och att det hör till avguderiet som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit. Men på grund av rådande okunnighet och brist på kunskap om budskapet bland många senare människor, går det inte att göra Takfîr på dem förrän det klargörs för dem att det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förkunnat motstrider det.