Ibn Taymiyyah enligt Ibn Kathîr

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/690)

Hadîthen säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Bakr och ´Umar:

“Lägg min dom på minnet. Om Allâh inte hade velat att bli trotsad skulle Han aldrig skapat Iblîs.”

Shaykh-ul-Islâm Taqiyy-ud-Dîn Abûl-´Abbâs bin Taymiyyah sade:

“Den hadîthen är påhittad och uppfunnen enligt alla Hadîth-vetare.”