Ibn Suraydjs dogm enligt Ibn-ul-Qayyim

Lägg fram bevisen från Qur’ânen, Sunnah och förståndet

för att Allâh är varken utanför skapelsen eller innanför den

Titta vad at-Tabarî sade i sin

Qur’ân-tolkning och ”Tahdhîb-ul-Âthâr”

riktigt lyckade ord –

Titta vad han sade i samband med bland andra ”al-A´râf” och ”Tâ Hâ”1

Titta vad al-Baghawî sade när han fint förklarade och klargjorde

resningen i ”al-A´râf” och i början av Qur’ânen2

Titta vad författaren till dogmen och den mångsidige läsaren

Imâm ad-Dânî sade3

Detsamma gäller Abûsh-Shaykh Dja´far från Hayyâns avkomma4

Titta vad Suraydj sade

Havet, oceanen och ash-Shâfi´î den andre5