Ibn Râhûyah: Allâh är ovanför himlen och Han stiger ned

Ahmad bin Salamah sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga:

De lärde är inte oeniga om att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Hur ska något som kommer från Herren (´azza wa djall) vara skapat?”

Abûl-´Abbâs sade: Jag hörde Ishâq al-Handhalî säga:

Jag kom in till Tâhir bin ´Abdillâh bin Tâhir som gästades av Mansûr bin Talhah. Mansûr sade till mig: ”Abû Ya´qûb! Säger du att Allâh stiger ned varje natt?” Jag sade: ”Vi tror på det. Om du inte tror på att du har en Herre ovanför himlen så behöver du inte heller ställa mig den frågan.” Då sade guvernör Tâhir till honom: ”Shaykh! Har inte jag förbjudit dig det?”

Abû Dâwûd as-Sidjistânî sade: Jag hörde Ibn Râhuyah säga:

Den som varken vill säga att Qur’ânen är skapad eller oskapad är Djahmî.”

Det rapporteras att en skolastiker sade till Ishâq:

Jag hädar en Herre som stiger ned från en himmel till en annan.” Då sade han: ”Jag tror på en Herre som gör vad Han vill.”

Egenskaper som resningen, ankomsten och nedstigningen har autentiserats i Qur’ânen och Sunnah. Efterträdarna har framfört dem från företrädarna. De har inte angripit dem med dementi eller tolkning. Det rentav fördömde att de tolkas samtidigt som de var enade om att de inte liknar skapelsens drag och att ingen liknar Allâh. Man ska inte debattera eller bråka om ämnet. Den som gör det försöker avvisa Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller cirkulera runt föreställning eller förnekelse.