Ibn Bâz om Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn 2

Fråga: Är Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Både Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn har brister. De måste rannsaka sig själva och hålla fast vid sanningen. De måste rätta sig efter Qur’ânen och Sunnah när det kommer till att förklara Allâh vara en, handla uppriktigt för Hans sak, tro på Honom och hålla fast vid Hans föreskrift.

al-Ikhwân al-Muslimûn – må Allâh leda dem till framgång – skall rannsaka sig själva och se till att de tillämpar Allâhs lag sinsemellan. De måste hålla sig till Allâhs religion inom tro, tal och handling  och se till att inte vara olydiga mot Honom oavsett var de är.

Djamâ´at-ut-Tablîgh skall akta sig för att inte falla i det deras förfäder gjorde när de högaktade gravar, byggde böneplatser ovanpå dem, tillbad dem och sökte skydd av dem. Allt det är allvarliga synder. Att söka skydd av dem är större avguderi. De måste undvika det. De är aktiva när de kallar till islam och Allâh har gagnat många via dem, men deras förfäder hade en osund troslära. Därför måste efterträdarna rena sig från den och hålla sig borta från osund troslära och istället hålla fast vid  Allâhs enhet så att Allâh gagnar via dem och deras kamp.