Ibn Bâz om att Salafiyyûn är den Räddade gruppen

Fråga: Det finns många grupper och sekter som säger sig vara den stödda gruppen och många har blivit förvirrade i frågan. Vad skall vi göra sett till att det finns grupper som tillskriver sig islam som Sûfiyyah, Salafiyyah och andra. Hur skall vi se skillnaden?

Svar: Det har bekräftats att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Judarna har delat upp sig i 71 grupper.”

Det vill säga att alla skall till helvetet förutom gruppen som följde Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

”De kristna har delat upp sig i 72 grupper.”

Det vill säga att alla skall till helvetet förutom gruppen som följde ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

”Detta samfund kommer att delas upp i 73 grupper…”

Det vill säga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund.

”Alla skall de till Elden bortsett från en.”

De undrade vem den räddade gruppen var och han sade:

”Samlingen.”

I en annan formulering står det:

”De som följer det jag och mina följeslagare följer.”

Detta är den räddade gruppen. De är enade om sanningen som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med och färdas utmed det. De håller fast vid sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares metodik. De är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, Ahl-ul-Hadîth och Salafiyyûn som följer Salaf och färdas på deras väg sett till handlingarna utmed Qur’ânen och Sunnah. Alla grupper som avviker från dem riskerar att hamna i helvetet.

Därför skall du titta på varje grupp som säger att den är den räddade gruppen. Titta på deras handlingar. Om de stämmer överens med Sharî´ah är den det och inte annars. När det kommer till alla grupper är det Qur’ânen och den rena autentiska Sunnah som utgör kriteriet. De vilkas handlingar och uttalanden stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah hamnar i den räddade gruppen. Vad gäller grupperna som inte är på det viset, som Djahmiyyah, Mu´tazilah, Râfidhah, Murdji’ah och andra som extrema Sûfiyyah som innoverar utan bevis från Allâh, hamnar de alla bland grupperna som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hotade med helvetet till dess att de ångrar sig från det som avviker från Sharî´ah.

Alla sekter har något som de avviker från Sharî´ah med. De måste ångra sig för det och återvända till sanningen som vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har kommit med. På så sätt kommer de att undkomma straffet. Om de förblir med sina innovationer utan att följa sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg hamnar de bland de hotade grupperna. Alla är dock inte otrogna. De riskerar emellertid helvetet. Det kan hända att en otrogen hamnar däri för en otro. Det kan också vara så att personen inte är otrogen men ändå riskerar att hamna i helvetet på grund av sin innovation och lagstiftning i religionen som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) inte har sänt ned något bevis för.