Ibn Bâz – en av vägledningens imamer

Jag har läst den värdefulla boken al-Imâm Ibn Bâz; Durûs wa Mawâqif wa ´Ibar som har skrivits av vår ädle broder Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Muhammad as-Sadhân om vår Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâzs liv.

Det råder inga tvivel om att vår Shaykhs (rahimahullâh) liv var fyllt med storslagna handlingar när han kallade till islam och önskade muslimerna väl. Han var en av vägledningens imamer. Hans liv bestod av väldiga lektioner, ädla positioner och lärdom till dem som tänker efter.

Författaren har gjort ett bra och nyttigt arbete med sin biografi om vår Shaykh (rahimahullâh). Hans skrift stiger i kvalité när han jämför Shaykh ´Abdul-´Azîzs (rahimahullâh) tillstånd och berömvärda egenskaper med Salafs. Med sin trovärdighet, uppriktighet, kunskap och handling påminner han (rahimahullâh) om de forna lärda som Allâh låter nämnas än i dag trots att de dog för flera hundra år sedan.

Så skall ett liv vara. Det skall vara fyllt med kunskap och handling, förståelse och resultat. Det goda skall påbjudas och det onda skall förbjudas. Det skall kallas till sanning och vägledning och det skall varnas för allt som orsakar olycka och misär.

Han (rahimahullâh) påminner mycket om Imâm ´Abdullâh bin al-Mubârak al-Marwazî (rahimahullâh) sett till hans berömvärda egenskaper, ädla karaktärer och väldiga insatser i islams och muslimernas tjänst. Ibn Hadjar sade om honom i Taqrîb-ut-Tahdhîb:

”Han var pålitlig, stabil, Faqîh, lärd, generös och Mudjâhid. Alla goda drag fanns i honom.”

Det har författaren nämnt i slutet av boken. Må Allâh belöna honom väl och välsigna honom och hans möda.

Jag råder studenterna att läsa denna värdefulla bok och dra nytta av den.

Må Allâh hylla, sända frid och välsigna Sin tjänare och Sitt sändebud och vår profet Muhammad, hans ätt och samtliga hans följeslagare.

´Abdul-Muhsin bin Hamad al-´Abbâd al-Badr

1421/07/02