Ibn ´Uthaymîn om terroristattentatet i Khubar

Publicerad: 2005-12-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (129 A)
Datum: 1417-02-11/1996-06-27
https://www.youtube.com/watch?v=bXC7cd9JtL0

Fråga: Ni känner till attentatet som ägde rum i ´Ulayyâ och hur otrogna som har avtal med muslimerna dog och annat som folk med små tänder och dumstridiga drömmar låg bakom. Ni vet också hur handlingen motstrider Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning och att de inte följer religionens bevis och hur de dumförklarar de lärda med en djupt rotad kunskap och trotsar makthavaren. Nu har ett nytt attentat ägt rum i Khubar. Kan ni säga något som klargör Allâhs (ta´âlâ) religion kring det och varna för dessa farliga frågor som en liten skara ungdomar har tillämpat från Khawâridj då de kanske inte vet att deras handling är Khawâridjs handling? Kan ni klargöra Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion?

Svar: Det råder inga tvivel om att ingen behagas av denna handling. Ingen förnuftig person, för att inte tala om troende person, behagas av denna handling. Denna handling motstrider Boken och Sunnah. Den orsakar att islam fördunklas, inrikes såväl som utrikes. De som hör talas om denna handling, kommer att angripa dem som håller sig till islam. Därefter säger de att detta är islam och dess karaktär. Däremot har islam ingenting med denna gärning att göra. Det första dessa människor har gjort, är att de har vållat skada till islam. Vi ber Allâh att Han avlönar dem utmed Sin rättvisa. Likaså har de vållat skada till sina praktiserande bröder. När människorna ser att dessa handlingar härrör från personer som tillskriver sig islam och har känslor för islam, kommer de att tro att samtliga praktiserande muslimer tycker samma sak. Faktum är att de praktiserande muslimer har ingenting med detta att göra. En sann praktiserande muslim är den som håller sig till Qur’ânen och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Alla känner ni till att Allâh har beordrat att man håller sina löften och inte bryter avtal. Han sade:

وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً

”Och håll vad ni lovar; löften innebär ansvar.”1

Dessutom vet ni alla att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödar en Mu´âhad2 kommer inte att få känna doften av paradiset.”3

Vi vet alla att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimernas säkerhet är en. Den omfattar [även] deras lägsta. Den som då bedrar en muslim, har Allâhs, änglarnas och samtliga människors förbannelse över sig.”4

Dessutom vet vi att säkerhet och skydd kan lovas av vilken muslim som helst. I detta fall handlar det dock om makthavaren. Även en kvinna5 kan lova en person säkerhet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vi skyddar den du skyddar, Umm Hânî’.”

Vad skall man då säga om denna säkerhet lovas av makthavarna? Denna handling innebär ingenting annat än att man motstrider Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Låt oss föreställa oss det värsta och säga att dessa dödade människor kommer från ett land som är fientligt mot islam. Vad har dessa människor som har skickats hit på deras regerings order gjort för fel? Kanske har de till och med tvingats hit och vill inte kriga. Vad har de muslimer som bodde i dessas närhet gjort för fel? Flera muslimer både dog och sårades i denna stad. Barn och gamla. I sina hem under tiden som de sov. Därför hör detta illdåd till de värsta ogärningarna. Men lov och pris tillkommer Allâh för att de orättvisa aldrig lyckas. De kommer att gripas – om Allâh vill – och då skall de avtjäna sina avlöning. Vad som däremot är obligatoriskt för studenterna, är att klargöra denna vidriga metodik som är Khawâridjs metodik. De förklarar muslimernas liv vara lovliga att ta medan de låter avgudadyrkarna vara ifred. Dessa människor är antingen okunniga, dumma eller också fiender till islam.

De är okunniga eftersom de inte vet vad föreskriften säger. Föreskriften säger att man skall uppfylla löften. Religionen som sätter störst vikt på att uppfylla löften, är islam och lov och pris tillkommer Allâh.

De är även dumma för att de inte begriper vilka konsekvenser dessa handlingar medför. Endast Allâh (´azza wa djall) gör det. Detta är inget sätt att förbättra saker och ting på så att de kan säga att de gör rätt. Faktum är att de är sabotörer.

Eller så är de också fiender till detta land och dess befolkning. Vi känner inte till att det finns något land som förespråkar islam på det sätt detta land gör och lov och pris tillkommer Allâh. Titta på de islamiska länderna! Finns det inte gravar i dem som dyrkas i stället för Allâh? Finns det inte otukt i dem? Finns det inte homosexualitet i dem? Finns det inte sprit i dem som öppet säljs i affärerna? Har de inte makthavare som erkänner att de styr med människostiftade lagar i stället för Qur’ânen och Sunnah? Vad vill dessa människor? Vad vill dessa människor när de handlar så här? Vill de uppnå välgång? Jag svär vid Allâh att välgång inte uppnås på så. De är sannerligen sabotörer.

117:34

2Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade:

”En Mu´âhad är den som det finns en pakt mellan dig och honom. Oftast brukar ickemuslimer som har blivit lovade säkerhet kallas för det. Dessutom kallas även andra hedningar för det om det förekommer ett tidsbestämt fredsavtal mellan de båda parterna.” (an-Nihâyah (2/275))

3al-Bukhârî (3166) och an-Nasâ’î (4762).

4al-Bukhârî (7300) och Muslim (467). Imâm Ibn-ul-Athîr (rahimahullâh) sade:

”Detta betyder att om en [muslimsk] soldat lovar fienden säkerhet, gäller det samtliga muslimer och ingen muslim får då bedra honom och bryta hans pakt.” (an-Nihâyah (1/611))

Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade:

”Detta betyder att det är giltigt för muslimerna att lova de otrogna säkerhet. Om en muslim lovar en otrogen säkerhet, är det förbjudet för alla andra att ge sig på denne så länge han befinner sig i en muslims säkerhet.” (Sharh Sahîh Muslim (9/122))

5Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade:

”Detta är ett bevis för ash-Shâfi´îs rättsskola och dem som håller med den om att även en kvinna och en slav har rätt att lova andra säkerhet.” (Sharh Sahîh Muslim (9/123))