Ibn ´Uthaymîn om Djamâ´at-ut-Tablîghs sex principer

Angående Djamâ´at-ut-Tablîgh, anser jag att de är mycket okunniga. Min åsikt om dem är att de är mycket okunniga. Vissa av dem är också fanatiska. De kan inte ändra på sina åsikter.

Å andra sidan finns det också mycket gott i dem när det kommer till uppförande och dyrkan. Hur många vilsna och syndiga människor har inte vägletts via dem? Detta finns det mycket av. Hur många otrogna har inte konverterat till islam via dem? Det finns både gott och ont i dem. De präglas dock av okunnighet. Vissa av dem är som sagt omedgörliga. Om du skulle förklara sanningen för dem, accepterar de inte den från dig.

Jag tror inte att de som finns här hos oss i Saudiarabien har en bristfällig troslära. Om du frågar dem om de tror på Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), säger de ”Ja”. Om du frågar dem om de tror på Allâh, Hans änglar, skrifter, sändebud och den Yttersta dagen, säger de ”Ja”. Om du frågar dem om de tror på islams fem pelare, säger de ”Ja”.

De fördöms som sagt för sin okunnighet. Till deras okunnighet hör att de har ordnat sex principer till sin metodik. Denna ordning är fel. Det hade varit bättre om de hade ordnat för sin metodik det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade utgjorde religionen, nämligen när Djibrîl kom och frågade honom islam, Îmân, Ihsân, Domedagens tid och dess kännetecken. I slutet av hadîthen sade han:

”Det var Djibrîl som kom till er för att lära er er religion.”

Om de lämnade dessa sex principer, som i och för sig härrör från Qur’ânen och Sunnah men som är otillräckliga, och lät sin metodik vara baserad på Djibrîls hadîth, skulle det ha varit bättre för dem.

Jag förbjuder inte dem, men jag anser att studenterna skall gå ut med dem för att korrigera och rätta till dem. Ty de påverkar människorna. Jag känner inte till att någon annan kan påverka på det sättet när det kommer till att vägleda syndaren och den otrogne. De är mjuka och milda när de kallar.

Frågar någon mig om han skall ut med dem eller söka kunskap, säger jag till honom att stanna kvar och söka kunskap.  Låt inte din utgång med dem hindra dig från att söka kunskap.