Ibn ´Uthaymîn om att söka skydd via Allâhs egenskaper

Publicerad: 2010-09-24
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/255)

 

Khawlah bint Hakîm berättade berättade att hon hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som slår sig ned på en plats och säger: ”Jag söker skydd hos Allâhs fullkomliga ord från det onda som Han har skapat” kommer inte att skadas av något till dess att han lämnar den platsen.”

Allâhs ord tillhör Hans egenskaper. Därför argumenterar de lärda med denna hadîth för att bevisa att Allâhs tal tillhör Hans egenskaper och att det inte är skapat. Ty det är inte tillåtet att söka skydd hos skapelsen vid liknande fall. Om de hade varit skapade, skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte befallt att man söker skydd hos dem.

I en annan hadîth sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag söker skydd hos Allâhs makt och styrka…”1

Här bad han skydd hos Allâhs makt och styrka och inte hos Allâh. Både makten och styrkan hör till Allâhs egenskaper och de är inte skapade. Således är det tillåtet att svära vid Allâh och Hans egenskaper då de inte är skapade.

1 Muslim (1728).