I huvudet på en Mu´tazilî – ´Amr bin ´Ubayd II

6 – Bakr bin Hamrân sade:

”Jag hörde ´Amr bin ´Ubayd säga: ”Tjuven förlåts inte.” Då nämnde jag för honom hadîthen från Safwân bin Umayyah1. Han sade: ”Svär du vid Allâh att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt det?” Jag sade: ”Svär du vid Allâh att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte har sagt det?” Han svor vid Allâh. Jag berättade detta för Ibn ´Awn. När folkmassan på lektionen hade blivit väldigt stor sade han: ”Bakr! Berätta för människorna!”

7 – Nûh bin Qays sade:

”Vi satt hemma hos en familj som hade förlorat en anhörig när ´Amr bin Ubayd kom förbi. Vi talade om Bahz bin Hakîms hadîth vari en man befallde sin familj att bränna hans kropp efter att han hade dött och kasta askan i luften och att Allâh kommer att samla ihop honom och föra fram honom. ´Amr sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har aldrig sagt det. Om han har sagt det beljuger jag honom. Om det är syndigt att beljuga honom kommer jag att fortsätta beljuga.”

8 – Quraysh bin Anas sade:

”´Amr bin ´Ubayd berättade för oss… Vad kommer att hända med ´Amr bin ´Ubayd? En näve sand är bättre än vad han är.”

9 – Sa´îd bin ´Âmir rapporterade från en man som han namngav som sade:

”Jag var hos Yûnus bin ´Ubayd när en man kom till honom och sade: ”Du förbjuder oss att sitta med ´Amr bin ´Ubayd medan jag ser din son göra det.” Det tog inte lång tid förrän hans son hade förts fram. Yûnus sade: ”Käre son! Skall jag förbjuda sittningar med ´Amr bin ´Ubayd medan du själv sitter med honom?” Han sade: ”Käre fader! Jag satt inte med honom och inte heller avsåg jag att göra det. Det fanns en man hos honom som jag var i behov av. Därför kom jag till mannen.” Yûnus sade: ”Käre son! Jag förbjuder dig otukt, stöld och alkoholmissbruk, men jag vill hellre att vi träffar Allâh med de synderna än att vi träffar Allâh med ´Amr bin ´Ubayds och hans anhängares åsikter.” Han upprepade de orden.”

10 – Yûnus bin ´Ubayd sade:

”´Amr bin ´Ubayd brukade ljuga när han rapporterade hadîther.”

1Sufyân bin Umayyah sade:

 

”Jag låg och sov i moskén på min skjorta som kostade trettio silvermynt. En man kom och stal den från mig. Mannen greps och togs till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som befallde att hans hand skulle huggas av.” Jag kom till honom och sade: ”Skall du hugga av mannens hand för trettio silvermynt? Jag vill inte det.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Om du ändå sade det innan du kom till mig med honom.” (Abû Dâwûd (4/553), an-Nasâ’î (8/61) och Ibn Mâdjah (2/865))