Hycklarnas ljus på Vägen över helvetet

Salaf har delade åsikter huruvida hycklaren kommer att få något ljus på Vägen för att därefter slockna eller om han inte kommer att få något ljus överhuvudtaget. Det finns två åsikter:

Den första: Han kommer inte att få något ljus överhuvudtaget. Sulaym bin ´Âmir berättade att Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Människorna kommer att täckas av ett fruktansvärt mörker. Sedan fördelas ljuset. Den troende kommer att få ett ljus till skillnad från hycklaren och den otrogne som inte kommer att få något. Det är den jämförelsen Allâh gör i Sin bok när Han säger:

”[Vad de har gjort] kan också liknas vid det djupa mörkret i ett bottenlöst hav, ytterligare förmörkat av vågorna som svallar över varandra och molnmassorna ovanför; skikt på skikt av mörker [så tätt att den som] håller upp sin hand knappt kan se den. Nej, den [vars mörker] Allâh inte lyser upp med [Sitt] ljus finner aldrig ljus!”1

På samma sätt som den blinde inte kan se med hjälp av den seendes syn, kommer inte heller den otrogne och hycklaren att få ljus av den troendes ljus:

”Då skall hycklarna, männen såväl som kvinnorna, säga till de troende: ”Vänta på oss! Låt oss få litet av ert ljus!” – men de skall få svaret: ”Gå tillbaka och be om ljus!”2

Det är så Allâh överlistar hycklarna:

”Hycklarna tror sig överlista Allâh, men det är Han som överlistar dem.”3

Därpå återvänder de till platsen som de fick ljuset på. När de väl kommer dit, finner de ingenting. Då beger de sig till de troende:

”Då reser sig en mur mellan dem och i den syns en port; innanför muren finns nåd och barmhärtighet men utanför den, helt nära, straff och lidande. De [som är utanför muren] skall ropa till dem [som är innanför]: ”Var vi inte med er?” [och de andra] skall svara: ”Jo, [ni var med oss], men ni lät er frestas och ni ville i det längsta vänta och se [hur det skulle gå för oss troende]; ni var osäkra och tvekade [om vägen] och lät lura er [av ert önsketänkande], till dess att Allâh avgjorde saken. Det var den store bedragaren som förledde er att missräkna er på Allâh. I dag får ni inte köpa er fria, varken ni eller de otrogna. Elden är er sista hemvist, [ja,] den skall bli ert hem – ett i sanning jämmerligt mål!””4

Sulaym sade:

“Hycklaren kommer att vara bedragen till dess att ljuset fördelas och Allâh skiljer mellan den troendes väg och hycklarens.”

Rapporterad av Ibn Abî Hâtim.

Den andra: Hycklarna kommer att få del av ljuset tillsammans med de troende på samma sätt som de brukade vara med de troende i detta liv. När hycklaren når muren, slocknar ljuset. Detta sades av Mudjâhid. ´Ikrimah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

“Det finns ingen som endast dyrkar Allâh utan att han får ett ljus på Domedagen. Vad gäller hycklaren, så kommer hans ljus att slockna. När den troende ser hycklarens ljus slockna, blir han ängslig och säger:

“Herre, låt vårt ljus lysa allt klarare och förlåt oss våra synder!”5

Likadan förklaring rapporterade Djuwaybir från adh-Dhahhâk.

´Abdullâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anh) sade:

“Bron kommer att placeras ovanför helvetet. Därefter ropar en kallare: “Var är Muhammad och hans samfund?” Han kommer att resa sig upp och hans samfund, de fromma och de syndiga, kommer att följa efter honom. Sedan går de på Bron. Allâh kommer då att ta Sina fienders syn så att de faller ned till höger och vänster medan profeten och de rättfärdiga räddas. Därefter ropar en kallare: “Var är ´Îsâ och hans samfund?” Han kommer att resa sig upp och hans samfund, de fromma och de syndiga, kommer att följa efter honom. Sedan går de på Bron. Allâh kommer då att ta Sina fienders syn så att de faller ned till höger och vänster medan profeten och de rättfärdiga räddas. Därefter följs de av profeterna och deras samfund till dess att Nûh blir den siste av dem. Må Allâh förbarma Sig över Nûh.”

Rapporterad av Ibn Khuzaymah och andra.

Vi har nämnt hur de troende kommer att få ljus i enlighet med sin tro och goda handlingar. Detsamma gäller deras snabba respektive långsamma gång över Vägen. Abûz-Za´râ’ berättade att Ibn Mas´ûd sade:

“Allâh kommer att beordra att Vägen placeras ovanför helvetet. Människorna kommer att gå över den utmed sina handlingar i grupper. De första kommer att gå över som en blixt. Därefter som vinden. Därefter som fågeln. Därefter som boskap till dess att en man springer över, går över och till och med krålar sig fram. Han kommer att säga: “Herre! Varför har Du fått mig att gå långsamt?” Då säger Allâh (´azza wa djall): “Det är inte Jag som har fått dig att gå långsamt. Det är dina egna handlingar.”

Tro och god handling i detta liv är den Raka vägen i detta liv som Allâh har befallt Sina tjänare att färdas på och be om. Den vars gång är rak på denna väg, utvändigt och invändigt, kommer att gå rakt på Vägen ovanför helvetet. Och den vars gång inte är rak på denna väg i detta liv och istället faller för tvivlens eller lustarnas prövningar, kommer att gripas tag av krokarna på Vägen utmed sina tvivels och lustars grepp från den Raka vägen.

1 24:40

2 57:13

3 4:142

4 57:13-15

5 66:8