Huvudkronorna i paradiset

publicerad
15.06.2010

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 166-167

Till deras klädsel hör att de kommer att ha på sig huvudkronor.

al-Bayhaqî rapporterade från Ya´qûb bin Humayd bin Kâsib som sade: Hishâm bin Sulaymân underrättade oss, från ´Ikrimah, från Ismâ´îl bin Râfi´, från Sa´îd al-Muqbirî och Zayd bin Aslam från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Den som läser Qur’ânen och reciterar den i bönen under natt och dag och anser dess tillstånd vara tillåtna och dess förbud vara förbjudna, kommer Allâh att blanda den med hans kött och blod och låta hans umgänge vara de ädla och plikttrogna budbärarna. När Domedagen äger rum, blir Qur’ânen hans försvarare. Den kommer att säga: “Herre! Varje handlare på jorden tar med sin handling en andel av jorden. Det enda undantaget är personen som förrättade bönen under nattlig vaka och under dagens början och dess slut och tillät dess tillstånd och förbjöd dess förbud. Herre! Ge honom!” Då låter Allâh honom få en kungakrona på huvudet och de storslagnaste kläderna. Därefter säger Han: “Är du nöjd?” Då säger den: ”Herre! Jag vill att Du ger honom det som är ännu bättre än detta.” Då ger Allâh honom rikedom i hans högra hand och evighet i hans vänstra. Sedan säger Han: “Är du nöjd?” Då säger den: “Ja, min Herre.”

Imâm Ahmad rapporterade i sin “al-Musnad” från Abû Mûsâ al-Ash´arî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

“Lär er kapitlet “al-Baqarah”. Det är en välsignelse att ha det och en bedrövelse att lämna det och magikerna klarar inte av det.” Han förblev tyst en stund för att säga därpå: “Lär er kapitlen “al-Baqarah” och “Âl ´Imrân”, ty de är de två upplysta. På Domedagen kommer de att täcka sin läsare som om de vore två moln. På Domedagen kommer Qur’ânen att träffa sin läsare, efter att ha återuppstått från sin grav, i skepnaden av en blek man. Den kommer att säga till honom: “Känner du igen mig?” Han kommer att säga: “Jag känner inte igen dig.” Då säger Qur’ânen: “Det var jag som släckte din törst under middagshettan och fick dig att vara uppe på nätterna. Varje affärsman tar skydd bakom sina affärer och i Dag kommer du att få skydd bakom varje affär.” Sedan får han rikedomen i högra handen och evigheten i vänstra handen. På hans huvud sätts värdighetens krona och hans föräldrar får på sig två klädesplagg som inte ens jorden kan mäta sig med. De kommer att säga: “Varför fick vi dessa kläder?” Då sägs det: “Er son tar tag i Qur’ânen. Därefter sägs det till honom: “Läs och stig i paradisets grader och rum.” Han kommer att stiga så länge han läser såväl snabbt som långsamt.”

´Abdullâh bin Wahb sade: ´Amr bin al-Hârith underrättade mig, från Abûs-Samh, från Abûl-Haytham, från Abû Sa´îd al-Khudrî som sade:

“Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste Allâhs (´azza wa djall) ord:

“De skall få stiga in i Edens lustgårdar och där skall de smyckas med armband av guld och pärlor och klä sig i dräkter av siden.”1

Därefter sade han:

“De skall ha på sig kronor. Den minsta pärlan däri lyser upp det som är mellan öst och väst.”

1 35:33