Huset enligt Râfidhah

I grund och botten är ordern om Allâhs skrift och Huset autentisk. Men Râfidhah har utvecklat ordern, adderat till den saker och ting och begränsat den vid vissa individer i Huset, vilket är typiskt deras svindlande förhållande till texterna.

Grunden till ordern rapporterar Muslim med sin berättarkedja via Yazîd bin Hayyân från Zayd bin Arqam (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”En dag i Khumm, mellan Makkah och al-Madînah, ställde sig Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp för att predika för oss. Han lovade och prisade Allâh, tillrättavisade och påminde. Därefter sade han: ”Människor! Jag är bara en människa. Det är på tiden att ett sändebud från min Herre kommer till mig varefter jag besvarar. Jag kommer att lämna två tyngder till er. Den första av dem är Allâhs skrift vari vägledningen och ljuset finns. Håll fast vid den.” Han uppmanade och motiverade till Allâhs skrift. Därefter sade han: ”Och mitt hus. Jag påminner er vid Allâh om mitt hus. Jag påminner er vid Allâh om mitt hus. Jag påminner er vid Allâh om mitt hus.”

Husayn sade till honom:

”Vem är hans hus? Tillhör inte hans kvinnor hans hus?” Han svarade: ”Hans kvinnor tillhör hans hus, men han syftade på sitt hus som inte får ta emot välgörenhet efter honom.” Han sade: ”Vilka är de?” Han svarade: ”´Alîs ätt, ´Aqîls ätt, Dja´fars ätt och ´Abbâs ätt.” Han sade: ”Är välgörenhet förbjuden för dem allesammans?” Han svarade: ”Ja.”

Läsaren ser hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att vägledningen och ljuset ligger i Allâhs skrift och att han uppmanade till att den praktiseras.

Vad Huset beträffar, så sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag påminner er vid Allâh om mitt hus. Jag påminner er vid Allâh om mitt hus. Jag påminner er vid Allâh om mitt hus.”

Detta är en vädjan om dem. Det står ingenstans att ´Alî skall vara Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterträdare.

Hadîthen förtydligar också Husets medlemmar och att det inkluderar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur. Det är fastställt i kapitlet ”al-Ahzâb” i Qur’ânen.

Hadîthen bevisar också att Huset består av ´Alîs, ´Aqîls, Dja´fars och ´Abbâs respektive ätter. Alla muslimer inklusive följeslagarna erkänner att dessa tillhör Huset. Det är bara Râfidhah som har uteslutit dem ur Huset; sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrur, ´Aqîls ätt, Dja´fars ätt, ´Abbâs ätt och majoriteten av ´Alîs ätt. Huset enligt dem är de som de kallar för ”imamerna”, nämligen tolv män. De har en extrem inställning till dem. De tror att båda liven tillkommer dem, att de känner det dolda och förfogar över skapelsen. De anser att minsta lilla skapelse är underordnad dem. De anser att imamerna måste lydas under alla omständigheter. De har ålagt plikter gentemot dem som varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har gjort.