Hur vet vi att det inte finns någon gud förutom Allâh?

1. Det viktigaste – betraktandet av Hans Namn, Egenskaper och Hans Gärningar som visar Hans Fullkomlighet, Storhet och Ära. Det förpliktar en att underkasta sig Honom och dyrka denna Perfekta Herren som är värd all prisande och ära.

2. Kunskap om att Han (’azza wa jall) skapar och disponerar. Alltså, kunskap om att det inte finns någon gud förutom Honom.

3. Kunskap om att endast Han är Skänkare (Razzâq) av alla gåvor, tydliga och dolda, andliga och världsliga. Detta kommer förplikta hjärtat att närma sig Honom, älska och underkasta sig endast Honom.

4. Det som vi ser och hör om belöningarna som de människor, som Han beskyddar (Awliyah), får. De som utför sina gärningar i enlighet med igenkännandet av Hans Enhet (Tawhîd). De är skänkta seger och gåvor i denna världen medan straffet tillhör Hans fiender, de som tillskriver andra gudar vid sidan av Honom. Detta leder till kunskapen att endast Allâh (’azza wa jall) är gud.

5. Kunskap om avgudarnas egenskaper som dyrkas vid sidan av Allâh och anses som gudar. Kunskap om att de är otillräckliga på alla sätt, fattiga och inte kapabla att varken ge nytta eller skada sig själva eller dem som dyrkar dem. De har ingen kraft att påbörja ett liv eller orsaka död eller återuppståndelse. De kan inte hjälpa de som dyrkar dem och inte heller kan de ge dem någon nytta, inte ens med en atomvikt av godhet, och inte heller kan de stöta bort någon ondska. Därför får denna kunskapen en att förplikta vetandet att det inte finns någon annan gud förutom Allâh och att alla andra ”gudar” är falska.

6. Kunskap om att alla Allâh’s Skrifter är eniga om detta och överensstämmande.

7. Kunskap om att världens utvalda människor, som är av perfekta vanor, förstånd, bedömningar och kunskap, är sändebuden, profeterna och de fromma ’ulam⒠(lärda). Alla av dem bevittnar det (att det inte finns någon gud förutom Allâh) om Allâh.

8. Kunskap om de bevis som Allâh har skänkt, både inom människan och universum som visar Allâh’s Enhet (Tawhîd), endast genom deras existens och skönhet i Hans skapelse, förundran i Hans Vishet och i variationerna i Hans skapelse. Alla dessa många uppenbarelser som Allâh har skänkt för att kalla människorna genom dem, till Hans Enhet, har uppenbarats i Hans Bok (Qur’ânen) och repeterats. Så när Allâh’s tjänare begrundar dem, uppnår han (hon) säkerhet och kunskap.