Hur uppenbarades al-An´âm?

Fråga: Vad säger de lärda om att al-An´âm uppenbarades för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på en gång eller uppdelat? al-Wâhidî rapporterade i sin ”al-Wasît fî Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm” och sade: Abû Sa´îd Muhammad bin ´Alî al-Khaffâf berättade för oss: Abû ´Amr Muhammad bin Dja´far bin Matar berättade för oss: Ibrâhîm bin Shurayk al-Asdî berättade för oss: Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Salâm bin Salîm underrättade oss: Hârûn bin Kathîr bin Zayd bin Aslam underrättade oss, från sin fader, från Ubayy bin Ka´b som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”al-An´âm uppenbarades på en gång i ett följe av sjuttiotusen änglar sägandes Tasbîh, Tahmîd, Takbîr och Tahlîl.”

Svar: Det sägs att vissa av Salaf sade att den uppenbarades på en gång. Imâm Ahmad rapporterade det med sina berättarkedjor från flera stycken. Dock är den omnämnda berättarkedjan till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påhittad. Hadîtherna som ath-Tha´labî och al-Wâhidî rapporterar med dessa berättarkedjor är påhittade.

I alla fall läser man i Ramadhân det som läses annars. Vissa människor inriktar sig på att läsa en viss mening. Det är fel. De läser bara den meningen i den andra Rak´ah. Det är en innovation. Inga lärda anser det vara rekommenderat och Allâh vet bättre.