Hur tyder Allâhs handlingar på Hans Egenskaper?

Publicerad: 2009-02-06
Författare: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)
Källa: al-Fawâ’id, sid. 42-44

 

I Qur’ânen manar Herren (ta´âlâ) Sina tjänare till att lära känna Honom på två sätt:

1 – Fundera över Hans handlingar.

2 – Fundera över Hans tecken.

De första tecknen är uppenbarade och förstådda. De andra tecknen är skådade och sedda.

Exempel på den första typen är Hans (ta´âlâ) Ord:

”I skapelsen av himlarna och jorden, i växlingen mellan natt och dag, i skeppen som plöjer haven med det som är till nytta för människorna, i regnet som Allâh sänder ned och därmed ger nytt liv åt den jord som varit död och låter djur av alla de slag befolka den och i vindarnas och molnens rörelser, drivna mellan himmel och jord i bestämda banor – ligger förvisso budskap till dem som använder sitt förstånd.”1

”I skapelsen av himlarna och jorden och i växlingen mellan natt och dag ligger helt visst budskap till dem som vill använda sitt förstånd.”2

Detta nämns ofta i Qur’ânen.

Exempel på den andra typen är Hans (ta´âlâ) Ord:

”Ägnar de inte eftertanke åt Qur’ânen?”3

”Har de då aldrig tänkt över Ordet?”4

Vad Hans handlingar beträffar, tyder de på Hans Egenskaper då det utförda tyder på någon som utför det. Detta fordrar i sin tur Hans existens, styrka, vilja och kunskap. Det är omöjligt att en frivillig och avsiktlig handling härrör från något som varken existerar, förmår, lever, vet eller vill.

Därefter är dessa handlingar utmärkta med olika drag vilka alla tyder på Hans vilja.

De består av välfärd, visheter och berömvärda mål vilka alla tyder på Hans (ta´âlâ) vishet.

De består av gagn, godhet och välgång vilka alla tyder på Hans barmhärtighet.

De består av straff, hämnd och bestraffning vilka alla tyder på Hans vrede.

De består av givmildhet, närhet och ömhet vilka alla tyder på Hans kärlek.

De består av förnedring, förkastning och bedrövelse vilka alla tyder på Hans hat och avog.

De består av att saker och ting skapas som ytterst små och svaga för att därefter växa till sig till stora och starka – och det tyder på att Domedagen kommer att ta plats!

De består av växters, djurs och vattens olika tillstånd – och det tyder på att Domedagen förmår att ta plats!

De består av spår av nåd och gåvor över Hans skapelse vilka alla tyder på att profetkallet är sant.

De består av fullkomligheter som skulle vara ofullkomliga om de blev av med dem – och det tyder på att deras Givare har mer rätt att beskrivas med dem.

Hans handlingar är alltså det som bäst och starkast bevisar Hans Egenskaper och Hans sändebuds sanningsenlighet om det de har sagt om Honom.

1 2:164.

2 3:190.

3 4:82.

4 23:68.