Hur trodde Salaf på Allâhs ansikte?

 Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
ash-Sharî´ah, sid. 258-276

195 – Allâh (djalla dhikruh) har skapat det Han ville skapa och låtit några av dem vara olyckliga och några lyckliga.

De olyckliga tror inte på Allâh och dyrkar i stället andra vid Hans sida. De lyder inte Hans sändebud. De förnekar Hans skrifter. Han låter dem lämna detta liv i detta tillstånd och således straffas de i sina gravar. De kommer inte att få se sin Herre på Domedagen. De skall hamna i helvetet. De skall uppleva olika typer av straff. De är djävlarnas oskiljbara vänner. Däri skall de förbli till evig tid.

De lyckliga är de vilkas lycka har förutbestäms av Allâh. De tror endast på Allâh. De praktiserar inte avguderi. De bekräftar sina uttalanden med handlingar. Han låter dem lämna detta liv i detta tillstånd och således njuter de i sina gravar. På Domedagen kommer de att få ta del av glada budskap. De skall få se sin Herre (´azza wa djall) på Domedagen med sina egna ögon. Därefter skall de till paradiset. De kommer att njuta i dess lycksalighet. De kommer att kramas med paradisets kvinnor. Gossar kommer att betjäna dem. I sin Herres närhet kommer de att leva till evig tid. De kommer att få besöka sin Herre (´azza wa djall). De kommer att njuta av att se Hans ädla ansikte. De kommer att tala med Honom. De kommer att hedras med att Han (´azza wa djall) hälsar dem med fredshälsningen:

”Sådan är Allâhs nåd, och Han skänker den till den Han vill.”1

Om en okunnig person, eller en villfaren Djahmî som Djävulen leker med, säger: ”Kommer de troende att se Allâh på Domedagen”, sägs det till honom: ”Ja, och lov och pris tillkommer Allâh för det.” Om han då säger: ”Jag tror inte på det” sägs det: ”Då tror du inte på Allâh den Väldige.” Om han då säger: ”Vad är beviset”, sägs det: ”Du har avvisat Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas och de lärdas åsikt och därmed följt en annan väg än den väg de troende färdades på. Därmed hör du till dem som Allâh sade om:

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom skall Vi vända i den riktning i vilken han vänder sig och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”2

Beviset ur Qur’ânen är:

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”3

Dessutom sade Han (´azza wa djall) om att de otrogna är avskärmade från att se Honom:

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade.”4

Detta bevisar att de troende kommer att få se Allâh (´azza wa djall) och att de inte är avskärmade från att se Honom.

Till hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnande, hör hans ord:

”Ni skall sannerligen få se er Herre med era ögon.”

Flera följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) rapporterade denna hadîth från honom. De lärda har godtagit dem på samma sätt som de mottog hadîther om tvagning, bönen, allmosan, fastan, vallfärden, kamp och kunskap om det lovliga och olovliga. Såhär accepterade de dessa underrättningar och sade:

”De troende kommer att se Allâh (´azza wa djall).”

De tvivlade inte på det. I stället sade de:

”Den som förnekar dessa rapporteringar har hädat.”

196 – al-Hasan sade:

”Om dyrkarna hade vetat att de inte skall se Allâh, skulle deras själar ha smält på jorden.”

197 – al-Hasan sade:

”Allâh (´azza wa djall) kommer att visa Sig för paradisets folk. När de då ser Honom, kommer de att glömma paradisets lycksalighet.”

198 – Ka´b-ul-Ahbâr sade:

”Allâh tittar aldrig på paradiset utan att Han säger: ”Var god åt ditt folk.” Därpå fördubblas dess skönhet till dess att dess folk kommer. De har aldrig haft ´Îd på jorden, utan att de motsvarande dag kommer att samlas i paradisets trädgårdar. Allâh kommer att visa Sig för dem och de kommer att titta på Honom. Då sveper en vind med mysk och doft förbi dem. De ber inte sin Herre om något utan att Han ger dem det.”

199 – Mâlik (rahimahullâh) sade:

”På Domedagen kommer människorna att titta på Allâh (´azza wa djall) med sina egna ögon.”

200 – al-Fadhl bin Ziyâd sade:

”Jag var med Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal när han fick höra att en man sade att man inte kommer att se Allâh på Domedagen. Han blev fruktansvärt arg och sade: ”Den som säger att man inte kommer att se Allâh på Domedagen, har hädat. Må Allâhs förbannelse och vrede vila över honom vem han än är. Säger inte Allâh (djalla dhikruh):

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”5

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade.”6

Detta är bevis för att de troende kommer att se Allâh (´azza wa djall).”

201 – ´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

”Vi klarar av att säga det judarna och de kristna säger till skillnad från det Djahmiyyah säger.”

202 – Ahmad bin Hanbal sade:

”Den som säger att man inte kommer att se Allâh, är otrogen.”

203 – al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dawrî sade:

”Jag hörde Abû ´Ubayd Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring Synen: ”De är sanna. Människorna har framfört dem från varandra.””

204 – Ka´b al-Quradhî sade om verserna: ”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”7:

”Allâh kommer att lysa upp deras ansikten för att de skall titta på Honom.”

205 – Ibn ´Abbâs sade om verserna: ”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”8:

”De skall få skåda sin Skapare.”

206 – ´Ikrimah sade om verserna: ”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”9:

”De skall titta på sin Herre.”

207 – ´Ikrimah sade:

”Det sades till Ibn ´Abbâs: ”Kommer alla i paradiset att se Allâh?” Han sade: ”Ja.”

208 – Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) sade om versen: ”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”10:

”Det vill säga att se Allâhs (´azza wa djall) ansikte.”

209 – Hudhayfah sade om versen: ”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”11:

”Det vill säga att se Allâhs (´azza wa djall) ansikte.”

210 – Apropå bevis ur Sunnah, skall vi härmed nämna dem utmed samtliga12 följeslagare så att den som läser dem kan – om Allâh (ta´âlâ) vill – förstå och memorera dem ännu lättare.

211 – Djarîr bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En fullmånkväll var vi hos Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tittade upp mot himlen och sade: ”Ni kommer att ställas framför er Herre (´azza wa djall). Ni kommer att se Honom på samma sätt som ni ser denna måne. Ni kommer inte att uppleva några svårigheter med att se Honom.””13

212 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”De sade: ”Allâhs sändebud, kommer vi att se vår Herre (´azza wa djall) på Domedagen?” Han sade: ”Ja. Upplever ni några svårigheter med att se middagssolen en molnfri himmel?” De sade: ”Nej, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Upplever ni några svårigheter med att se fullmånen en molnfri himmel?” De sade: ”Nej, Allâhs sändebud.” Han sade: ”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger i! Ni kommer inte att uppleva några svårigheter med att se er Herre (´azza wa djall) på samma sätt som ni inte upplever några svårigheter med att se någon av dem.”14

213 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi sade: ”Allâhs sändebud, kommer vi att se vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Upplever ni några svårigheter med att se solen en molnfri himmel?” Vi sade: ”Nej.” Han sade: ”Upplever ni några svårigheter med att se fullmånen en molnfri himmel?” Vi sade: ”Nej.” Han sade: ”Den Dagen kommer ni inte att uppleva några svårigheter med att se er Herre (´azza wa djall) på samma sätt som ni inte upplever några svårigheter med att se någon av dem.”15

214 – Suhayb ar-Rûmî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sagt:

”Efter att paradisets folk har gått in i paradiset, kommer det att ropas ut: ”Paradisets folk! Allâh (´azza wa djall) har lovat er något ni ännu inte har fått.” De kommer då att säga: ”Vad är det? Har Han inte fått våra ansikten att lysa? Har Han inte räddat oss från elden? Har Han inte fört in oss i paradiset?” Han drar då bort ridån och de tittar på Honom (tabârak wa ta´âlâ). Jag svär vid Allâh att det är det käraste Allâh kommer att ge dem.” Därefter läste Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) upp:

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”16

1 62:4.

2 4:115.

3 75:22-23.

4 83:15.

5 75:22-23.

6 83:15.

7 75:22-23.

8 75:22-23.

9 75:22-23.

10 10:26.

11 10:26.

12 Vi här däremot endast nämnt de autentiska.

13 al-Bukhârî (4851), Muslim (633), Abû Dâwûd (4729), at-Tirmidhî (2551), an-Nasâ’î i ”al-Kubrâ” (428), Ibn Mâdjah (177), Ahmad (4/360) m fl.

14 Muslim (2968), Abû Dâwûd (4730), Ibn Hibbân (7445) m fl.

15 al-Bukhârî (4919), Muslim (183), at-Tirmidhî (2598) m fl.

16 10:26.