Hur lovprisas profeten Muhammad av de otrogna?

Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 128-129
Maktabah al-Mu’ayyid, 1413/1992
Fotnot: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com
publicerad
23.01.2006

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är säkerligen lovprisad
av Allâh, Hans änglar, sändebuden och alla andra människor, även om vissa
förnekar honom. De fullkomliga egenskaper han besitter lovprisas av alla
förnuftiga människor, även om deras förstånd förkastar det utav
förnekelse, envishet eller okunnighet om att han är beskriven med dessa
egenskaper. Om de hade vetat att han besitter dessa egenskaper, skulle
de ha lovprisat honom för dem, ty de lovprisar dem som besitter fullkomliga
egenskaper under tiden som de inte vet att han besitter dem. Sålunda
prisar de honom i själva verket.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har särskilts med egenskaper
ur ordet ”lovprisning” (al-Hamd) som endast finns i honom. Han heter Muhammad[1] och Ahmad[2].
Hans samfund lovprisar Allâh såväl under välfärdens dagar som i
tider av brist. Hans samfunds bön inleds med lovprisning. Hans predikan
inleds med lovprisning. Hans brev inleds med lovprisning. I Allâhs Bevarade
tavla står det att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterträdare
och följeslagare inleder Qur’ânen med lovprisning. På Domedagen
kommer han att bära på Lovprisandets fana. Han kommer att falla
ned på ansikte inför sin Herre (´azza wa djall) för att medla. Till
följd därav kommer han att få tillstånd till det och då
kommer han att lovprisa sin Herre med lovprisningar. Därefter bönhörs
han. Det är han som besitter den Berömvärda positionen som samtliga människor
skulle vilja besitta. Han (ta´âlâ) sade:

”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig
en plats, där du står höljd av ära.”[3]

Efter att ha ställt sig på denna plats, kommer både
Muslimer och de otrogna att lovprisa honom.

Han är lovprisad för att ha fyllt jorden med vägledning,
tro, gagnande kunskap och rättfärdig handling. Med honom öppnade Han hjärtan,
avvärjde mörkret från människorna och räddade dem från Djävulens
grepp och avguderi, otro och okunnighet till dess att hans (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) anhängare uppnådde hedern såväl i detta
liv som i livet efter detta.

Hans budskap gav mänskligheten det den var mest i behov
av. De dyrkade avgudar, kors, eldar och stjärnor. Allâhs vrede vilade
över dem. De var förvirrade och kände varken till Herren de skulle dyrka
eller hur de skulle dyrka Honom.[1] Imâm Ibn-ul-Qayyim sade:
”Muhammad betyder ”den som ständigt lovprisas av lovprisarna”.” (Sid.
206, Dâr ´Âlam-il-Fawâ’id)

[2] Imâm Ibn-ul-Qayyim sade:
”Ahmad innebär ”att den lovprisning han förtjänar är högre än andras”.”
(Ibid.)

[3] 17:79.