Hur går soningen till?

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (4/380)

 

Abû ´Abdillâhs (Ahmad bin Hanbal) rättsskolas kända åsikt är att soning för samlag i Ramadhân är som soning för Dhihâr[1] i ordning. Först och främst är det obligatoriskt att frige en slav om så är möjligt. Om inte det är möjligt, förflyttas soningen till fastan. Om inte det heller är möjligt, förflyttas soningen till att ge föda till sextio fattiga människor. Detta är  majoritetens åsikt. Till dem hör ath-Thawrî, al-Awzâ´î, ash-Shâfi´î och Hanafiyyah.

Det finns en annan rapportering från Ahmad som säger att man har fritt val och kan på så sätt välja mellan frigivning, matning eller fastan. Vad han än sonar med, belönas han för det. Mâlik rapporterade från Ibn Djuraydj, från az-Zuhrî, från Humayd bin ´Abdir-Rahmân, från Abû Hurayrah som berättade att en man bröt fastan under Ramadhân. Då beordrade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att sona genom att frige en slav, fasta två månader i rad eller ge föda till fattiga. Denna hadîth är rapporterad av Muslim. Ordet ”eller”
står för fritt val.

Mâlik sade:

”Den som har samlag med sin hustru under dagtid i Ramadhân, skall ge mat till sextio fattiga människor eller ta igen fastan för den dagen. I Ramadhân skall man varken frige någon slav eller fasta två oavbrutna månader.”

Denna åsikt är dock värdelös, ty den motstrider den autentiska hadîthen plus att den inte är baserad på någon grund. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah har mer rätt att följas.

Beviset för att det är obligatoriskt att sona i ordning, är den autentiska hadîthen. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) rapporterade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om mannen som hade samlag med sin hustru (i betydelse):

”Kan du frige en slav?” Han sade: ”Nej.” Han sade: ”Kan du fasta två oavbrutna månader?” Han sade: ”Nej.” Han sade: ”Kan du ge mat till sextio fattiga människor?” Han sade: ”Nej.”

Denna formulering består av en ordning. Att handla utmed den är bättre än att handla utmed Mâliks rapportering.

[1] Imâm Muhammad bin Ismâ´îl as-San´ânî (rahimahullâh) sade: ”Dhihâr är att säga t ex till ens hustru: ”Du är för mig som min moders rygg.” (Subul-us-Salâm, sid.1027)