Hur autentisk är hadîthen ”Både kopparen och den koppade har brutit fastan.”?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/241-242)

Fråga: Hur autentisk är hadîthen ”Både kopparen och den koppade har brutit fastan.”1?

Svar: Den har autentiserats av Imâm Ahmad (rahimahullâh), Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh, Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) och andra forskande lärde. Den är autentisk. Den är också lämplig ur ett teoretiskt perspektiv, ty den koppade förlorar så mycket blod att han blir svag. En försvagad kropp behöver näring. Om den fastande behöver koppas och gör det, bryts hans fasta. Därmed ska han äta och dricka för att återfå sin styrka. Om han inte behöver koppas, ska han inte bryta sin obligatoriska fasta så att han bibehåller sin styrka till dess att han bryter fastan.

1Abû Dâwûd (2367), at-Tirmidhî (774), Ibn Mâdjah (1679) och Ahmad (15866). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (931).