Hur autentisk är al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar”?

Men hur autentiskt är det att al-Balkhîs version av ”al-Fiqh al-Akbar” är Imâm Abû Hanîfahs (rahimahullâh)? Det vet man via granskning av dess berättarkedja. Boken återberättas av al-Husayn bin ´Alî al-Kâshgharî, från Abû Mâlik bin Nasr al-Khatalî, från Abûl-Hasan ´Alî bin Ahmad al-Fârisî, från Nusayr bin Yahyâ, från Abû Mutî´ al-Balkhî.

1 – al-Husayn bin ´Alî al-Kâshgharî. adh-Dhahabî nämnde honom och sade:

Anklagad för lögn.”1

Ibn-us-Sam´ânî sade:

Huvuddelen av hans rapporteringar och hadîther är svaga och kontra de autentiska.”2

2 – Nasrân bin Nasr al-Khatalî nämndes av adh-Dhahabî som sade:

Han återberättade ”al-Fiqh al-Akbar” från ´Alî bin al-Husayn al-Ghazâlî och från honom al-Husayn bin ´Alî al-Kâshgharî.”3

Han sade inget mer än så vilket tycks tyda på att han är okänd, ty han är bara känd för att återberätta ”al-Fiqh al-Akbar”.

3 – ´Alî bin Ahmad al-Fârisî är okänd och saknar biografi till fullo.

4 – Nusayr bin Yahyâ al-Balkhî är också okänd. Han nämns bara i al-Qurashîs bok ”al-Djawâhir al-Mudhiyyah”. Det enda som nämns däri är att han dog 268 och studerade under en man vid namn Abû Sulaymân al-Djûzadjânî.

5 – Abû Mutî´ ´Abdullâh bin al-Hakam al-Balkhî, den siste återberättaren i berättarkedjan. Imâm Ahmad sade om honom:

Inget bör återberättas från honom.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

Han är ingenting.”

Abû Dâwûd sade:

De övergav hans hadîther. Han var Djahmî.”4

Ibn Hibbân sade:

Han tillhörde Murdji’ahs ledare som hatade Sunnah och dess anhängare.”5

Berättarkedjan består alltså av okända och anklagade individer och slutar med Abû Mutî´ al-Balkhî som själv var anklagad. Hur kan en bok som återberättas med denna usla berättarkedja associeras med Imâm Abû Hanîfah? Således konstaterade flera imamer att ”al-Fiqh al-Akbar” är skriven av Abû Mutî´ al-Balkhî. Hâfidh adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade:

Vi har fått reda på att Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî, mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”, sade:

Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat…”6

Det erkände flera Hanafiyyah däribland ´Abdul-Hayy al-Laknawî al-Hanafî som sade:

Abû Mutî´ al-Balkhî, Abû Hanîfahs följeslagare och författare till ”al-Fiqh al-Akbar”.”7

Shaykh Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh) sade:

I författarens ord ”mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”” finns en stark antydan till att boken ”al-Fiqh al-Akbar” inte är skriven av Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh), tvärtemot vad Hanafiyyah anser.”8

Det klargör att ingendera av de två böckerna är skriven av Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh).

1Mîzân-ul-I´tidâl (1/544).

2al-Ansâb (11/22).

3al-Mushtabih (2/224).

4Se ”Mîzân-ul-I´tidâl” (1/574) och ”Lisân-ul-Mîzân” (2/334).

5Kitâb-ul-Madjrûhîn (1/250)-

6al-´Uluww, sid. 135

7al-Fawâ’id al-Bahiyyah fî Tarâdjim-il-Hanafiyyah, sid. 68

8Mukhtasar-ul-´Uluww, sid. 136