Hur är de Ahl-us-Sunnah?

as-Safârînî sade:

Ahl-us-Sunnah är tre grupper: Athariyyah som leds av Ahmad bin Hanbal, Ash´ariyyah som leds av Abûl-Hasan al-Ash´arî och Mâturîdiyyah som leds av Abû Mansûr al-Mâturîdî. Vad de vilsna grupperna beträffar, så är de oerhört många.”1

Detta är en sammanjämkning från författarens (rahimahullâh) sida när han inför Ash´ariyyah och Mâturîdiyyah i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Hur är man från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah om man inte bekräftar Herrens (subhânah) höghet över himlarna och resning över tronen, påstår att Qur’ânens bokstäver är skapade, att Allâh talar inte med bokstäver och röst och att de troende inte skall beskåda sin Herre i paradiset med ögonen? De medger beskådningen men tolkar den som adderad kunskap som Allâh skapar i betraktarens hjärta. Därtill säger de att tron består enkom av hjärtats bekräftelse och andra ideologier med vilka de motstrider Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

1Lawâmi´-ul-Anwâr al-Bahiyyah (1/73).