Horkarlen som ska döljas

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/3/1362)

3460 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det hade varit bättre för dig om du dolde honom med ditt tyg.”

Rapporterad av Abû Dâwûd, an-Nasâ’î i ”as-Sunan al-Kubrâ”, al-Hâkim, al-Bayhaqî, Ibn Abî Shaybah, Ahmad och Ibn ´Abdil-Barr i ”at-Tamhîd”.

Sammanfattningsvis tillämpas hadîthen på individer som Mâ´iz som ångrade sig för sin otukt och inte präglades av synden. En sådan individ ska döljas och inte skandaliseras. Däremot är det inte tillåtet att dölja personen som präglas av otukt och är känd för synden. Liknande människor ska anmälas till myndigheterna så att de får sina föreskrivna straff.