Hör det till Salafs metodik att fördöma makthavare offentligt?

Fråga 24: Hör det till Salafs metodik att fördöma makthavare offentligt?

Svar: Offentligt fördömande härrör från Ibn Saba’s och hans elevers revolution, även stämplade som hycklare av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1. Muslimerna kallade dem för ”Khawâridj”. Att fel fördöms på detta vis är en uppviglande revolt. Den fördömer fel uppifrån predikstolarna alltsedan Ibn Saba’s dagar fram till idag. Ett sådant tillvägagångssätt varken påbjuder det goda eller förbjuder det onda. Det självt är ont. Det självt är värre än felen som de sägs behandla. Att fel fördöms från predikstolar och människor uppviglas och hetsas till revolt är värre och vidrigare än de befintliga felen. Beviset för det är att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte befallde det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde tålamod. Zayd bin Wahb rapporterade via ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter mig kommer det att finnas prioriteringar och frågor som ni kommer att vara obekanta med.” De sade: ”Allâhs sändebud! Vad råder du den av oss som upplever det?” Han sade: ”Uppfyll er skyldighet och be Allâh om er rättighet.”2

Också sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som ser något föraktfullt hos sin ledare skall härda med det. Ty den som avviker en tvärhand från samlingen och dör, dör den hedniska tidens död.”3

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), den modige och välvillige kämpen, uppmanade inte oss till feghet, självuppgivelse eller revolt. Han uppmanade oss till rimligt tålamod som medför bra resultat i de båda liven. Dessa människor sår endast synd och prövning. Det enda samfundet får skörda av dessa revolutionära tillvägagångssätt à la Ibn Saba’, Khawâridj, Râfidhah, Bâtiniyyah och kommunister är destruktion och förstörelse i de båda liven.

Visst, makthavare måste rådas, men utmed den profetiska Sunnah och Salafs sätt. Rådet måste vara hemligt och vist. Skandalisering och uppvigling accepteras inte av svaga människor, än mindre av deras ledare och makthavare.

Vi ber Allâh skona oss från dessa idioter. Om det är någon som kommer att orsaka destruktion i samfundet så är det de. Sundhet, vägledning och sunt förnuft ligger i Allâhs order och därefter i det felfria och välvilliga sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Han visste vad som är bra för hans samfund varför han kallade det till det. Han visste också vad som är dåligt för hans samfund varför han varnade det för det.

Finns det någon som är så välvillig, uppriktig och ärlig i sina råd som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Finns det någon som är så välvillig och uppriktig i sina råd till samfundet som Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som levde samtidigt som den blodtörstige al-Hadjdjâdj och ändå uppmanade till tålamod?

al-Hadjdjâdj och andra spillde liv och spred fördärv på jorden. Trots det befallde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare tålamod. När Madînah revolterade mot Yazîd bin Mu´âwiyah höll sig följeslagarna på avstånd; Djâbir, Ibn ´Umar, Abû Sa´îd al-Khudrî och andra (radhiya Allâhu ´anhum). De varnade människorna för olydnad och revolt mot deras ledare. De följde inte med strömmen och dem som hoppade in i prövningarna. Revolutionärerna motsatte sig Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) order varpå en oförglömlig prövning bröt ut. Vissa bland dem som hetsar från predikstolarna är ute efter det. Andra stackare inser inte konsekvenserna av vad de säger. De är dock tagna av blinda passioner och gör som fienderna vill. I värsta fall blir följderna förödande och mycket dåliga. Den som verkligen vill det här samfundet väl ser till att hålla fast vid Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta sakfrågorna är nyheterna, ty varje nyhet är en innovation, varje innovation är en villfarelse och varje villfarelse är i Elden.

Må Allâh skydda oss, er och samfundet mot villfarelserna som tas från islams fiender och felaktigt tillskrivs islam.

1Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”´Uthmân! Allâh skall klä dig en skjorta. Om hycklarna vill att du tar av den så skall du inte ta av den till dess att du träffar mig.” (Ahmad (6/75), at-Tirmidhî (3715) som autentiserade den och Ibn Mâdjah (112). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1178-1179)

2al-Bukhârî (3603) och Muslim (1843).

3al-Bukhârî (7054).