Hopkok beror på svag tro

57 – Hadîth:

Mitt samfunds oenighet är nåd.”

Grundlös. De lärde har månat mycket om att hitta en berättarkedja till hadîthen utan att lyckas. as-Suyûtî sade till och med:

Förmodligen nämns den i böcker som inte har nått oss.”1

Jag tycker att hans förklaring är orimlig då den innebär att samfundet har gått miste om profetiska hadîther, vilket inte tillkommer en muslim att anse. al-Munâwî citerade as-Subkî som sade:

Den är inte känd bland de lärde. Jag har vare sig hittat någon autentisk, god eller ens påhittad berättarkedja till den.”

Ibn Hazm (rahimahullâh) sade:

En annan grupp lider av svag religiositet och gudsfruktan varför de bara letar efter åsikter som passar deras lustar. Varje gång en lärd ger en tillåtande åsikt anammar de den och följer den blint utan att eftersträva Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åläggande ord.”2

Han syftar på hopkok (التلفيق) som handlar om att bevislöst anamma de lärdes tillåtande åsikter bara för att kunna främja lusten. Därom har de lärde olika åsikter. Sanningen är att företeelsen är förbjuden på grund av flera orsaker som inte är relevanta att behandla nu.

1al-Djâmi´ as-Saghîr.

2al-Ihkâm fî Usûl-il-Ahkâm (5/68).