Högt i tak med ´Îd-bönens Takbîrât

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/1263-1264)

2997 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Glöm inte, som Takbîr i begravningsbönen.”

Rapporterad av at-Tahâwî i ”Sharh-ul-Ma´ânî” via två håll från ´Abdullâh bin Yûsuf, från Yahyâ bin Hamzah: al-Wadhîn bin ´Atâ’ berättade för mig som berättade att al-Qâsim Abû ´Abdir-Rahmân berättade för honom: Vissa av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare berättade för mig:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad med oss på ´Îd-dagen. Han läste fyra Takbîrât i vardera Rak´ah. När han var klar vände han sig mot oss och sade: ”Glöm inte, som Takbîr i begravningsbönen.” Han visade med sitt finger och knöt tummen.”

at-Tahâwî sade:

”Berättarkedjan är god.”

Det stämmer… Vad som stärker det ytterligare är att ´Abdur-Razzâq återberättade ath-Thawrî, från Abû Ishâq, från ´Alqamah och al-Aswad bin Yazîd som sade:

”I ´Îd-bönerna brukade Ibn Mas´ûd läsa nio Takbîrât i vardera Rak´ah; fyra Takbîrât innan läsningen, därefter Takbîr innan Rukû´. I andra Rak´ah började han först läsa, sen gjorde han fyra Takbîrât, därefter Takbîr innan Rukû´.”1

Berättarkedjan är autentisk, vilket även Ibn Hazm och andra sade.

Ibn Abî Shaybah och al-Bayhaqî återberättade Ma´bad bin Khâlid, från Kardûs som sade:

”När Sa´d bin Abî Waqqâs hade anlänt innan ´Îd-ul-Adhhâ, skickade han bud efter ´Abdullâh bin Mas´ûd, Abû Mûsâ och Abû Mas´ûd al-Ansârî för att fråga dem om antalet Takbîrât. De anförtrodde ´Abdullâh som sade: ”Först ska du läsa fyra Takbîrât, sedan läser du och därefter läser du en femte Takbîr innan Rukû´. Sedan reser du dig upp, läser, läser fyra Takbîrât och med fjärde Takbîr går du ned i Rukû´.”

Berättarkedjan är autentisk fram till Kardûs.

´Abdullâh bin al-Hârith sade:

”På ´Îd-dagen bad Ibn ´Abbâs med oss. Han läste nio Takbîrât: fem i första och fyra i andra, efter läsningarna.”

Rapporterad av Ibn Abî Shaybah. Berättarkedjan är autentisk enligt al-Bukhârîs och Muslims villkor.

När det kommer till antalet Takbîrât i ´Îd-bönen, så är det högt i tak med det. Den som vill läsa fyra Takbîrât i vardera Rak´ah, får göra det utifrån denna hadîth och rapporteringarna. Den som vill läsa sju i första och fem i andra utifrån al-Bayhaqîs hadîth, kan göra det. Det har rapporterats från flera följeslagare att de kan betraktas som autentiska. Att de är svaga enligt at-Tahâwî är bara meningslöst, vilket också kan sägas om hans meningsmotståndares åsikt då de försvagar hans bevis. Sanningen är att allt omnämnt är tillåtet. Hur du än gör, efterlever du Sunnah. Det finns inget behov av fanatism och splittring, även om jag föredrar sju Takbîrât i första Rak´ah och fem i andra, då det är mest rapporterat.

1al-Musannaf.