Hittar på egna domar i ett land som inte styr med islam

Fråga: Vi bor i ett land som inte styr med Sharî´ah. I det förekommer otukt och anklagelser för otukt muslimerna emellan. Vad är domen för att vi betalar en ersättning till den falskt anklagade eller maken vars maka har begått otukt samtidigt som vi klargör Allâhs verkliga dom i frågan och att boten är den enda möjligheten. Är detta en dom utom det som Allâh har uppenbarat?

Svar: Ja. Döm inte. Ni skall inte döma med något som Allâh inte har uppenbarat. Allâh har inte gett er uppgiften att döma människorna utan Qur’ânen och Sunnah.